Continental Tagline
Suggesties
  1. Startpagina
  2. Wettelijke kennisgeving

Wettelijke kennisgeving

Dit is slechts een vertaling. De enige bindende versie van dit document is de Duitse versie.

Gebruik van de website, productaansprakelijkheid

De informatie op deze website is niet bindend en wordt uitsluitend voor informatiedoeleinden beschikbaar gemaakt. Ze is louter informatief en vertegenwoordigt geen offertes zoals gedefinieerd in de relevante regelgeving. Meer informatie en contractuele voorwaarden kunnen worden verkregen via de verantwoordelijke erkende dealers. De informatie op deze website kan geen contract voortbrengen met betrekking tot de voorgestelde goederen.

Continental kan de informatie op de website en de producten en diensten die erin worden beschreven op elk ogenblik wijzigen of bijwerken zonder voorafgaande verwittiging. Tenzij elders uitdrukkelijk anders vermeld, bevatten de websites van Continental geen garanties of kwaliteitsbeschrijvingen waarvoor Continental (uitdrukkelijk of stilzwijgend) aansprakelijk is noch over de actualiteit, nauwkeurigheid, volledigheid en kwaliteit van de informatie.

Continental AG neemt geen verantwoordelijkheid op zich in verband met zijn websites. Aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, eisen voor compensatie, gevolgschade van om het even welke aard en die op om het even welke wettelijke basis voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de websites, en in het bijzonder in verband met virusinfecties van de computeromgevingen van de gebruiker, is uitgesloten.

Voor het opstellen en nakomen van verplichtingen alsook de aansprakelijkheid van Continental AG voor producten en diensten van Continental, hebben in elk geval de respectievelijke contractuele afspraken met inbegrip van de algemene voorwaarden van Continental AG in hun respectievelijke huidige versies de enige bindende autoriteit.

Mededeling betreffende externe links

Ons aanbod bevat tevens links naar externe websites van derden. Op de inhoud van deze websites hebben wij echter geen enkele invloed. Wij aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor deze externe inhoud. De betreffende provider of exploitant van de pagina is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina. Tijdens het aanmaken van de links zijn de gelinkte pagina's gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Tijdens het aanmaken van de links is geen onwettige inhoud geconstateerd. Zonder concrete aanwijzing voor een wetsovertreding kan echter niet redelijkerwijs worden verwacht dat de inhoud van de gelinkte pagina's permanent wordt gecontroleerd. Wanneer in de links wetsovertredingen worden geconstateerd, worden de betreffende links onmiddellijk verwijderd.

Wereldwijde beschikbaarheid van producten

Deze website kan informatie bevatten over Continental-producten die niet in uw land verkrijgbaar zijn. Het bestaan van deze informatie op deze website houdt geen intentie vanwege Continental AG in om de beschikbaarheid van deze producten overal ter wereld te bevestigen. Gelieve via uw dealer of vertegenwoordiger van Continental te informeren naar de toekomstplannen voor producten die momenteel niet beschikbaar voor u zijn.

Merken en wetten inzake auteursrechten

De op deze websites getoonde merken en logo’s (handelsmerken) zijn eigendom van Continental AG of zijn dochtermaatschappijen. Geen informatie op deze websites mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van licenties of merken. Hiervoor is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Continental AG nodig. Ongeoorloofd gebruik van deze handelsmerken is ten strengste verboden. Continental AG zal zijn intellectuele-eigendomsrechten wereldwijd doen gelden binnen het toepassingsgebied van de toepasselijke wetgeving.

Continental AG en zijn dochtervennootschappen zijn auteur van de foto’s en afbeeldingen (“werken”) die op deze website weergegeven zijn; respectievelijk heeft Continental AG het recht om de weergegeven, beschermde werken te gebruiken. Indien niet uitdrukkelijk toegelaten op deze website, is geen enkele informatie als een garantie van licenties op deze werken te interpreteren. Hiervoor is een uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Continental AG noodzakelijk. Het onbevoegde gebruik van deze werken is ten strengste verboden. Continental AG oefent zijn auteursrechten wereldwijd in de omvang van de betreffende wetten uit.