Continental Tagline
Sugestii
Scoala duala Brasov
© Continental AG

Braşov

Școala Profesiponală Germană Kronstadt reprezintă un nou început pentru învăţământul profesional în România, o rută de educaţie şi pregătire practică care vizează integrarea mai uşoară a viitorilor absolvenţi pe o piaţă a muncii aflată într-o continuă schimbare. El se adresează tuturor elevilor clasei a VIII-a cuprinşi în învăţământul general / liceal care doresc să beneficieze de oportunităţile oferite de o profesionalizare accelerată, prin trecerea la un program specializat.

 

Misiunea scolii: "Suntem model al formării profesionale a elevilor, în parteneriat cu industria și comunitatea locală, dezvoltând respectul față de muncă"

Viziunea scolii: "Vom fi furnizorul principal de forță de muncă înalt calificată pentru industria locală având cadre didactice competente, stabile și un sistem propriu de management KAIZEN eficace, eficient și inovativ"

 

© Continental AG

Condiții de admitere

Învățământul profesional cu pregătire de 3 ani poate fi accesat de absolvenții de clasa a VIII-a, iar ponderea orelor de pregătire practică și teoretică în fiecare an de studiu este detaliată mai jos. În primul an de studiu, pregătirea teoretică reprezintă 80% din ansamblul formării oferite, în timp ce pregătirea practică va reprezenta 20%. În al doilea an, pregătirea teoretică reprezintă 40%, în timp ce pregătirea practică va reprezenta 60%. În al treilea an de învăţământ profesional, importanţa pregătirii teoretice va scădea până la un sfert din totalul orelor, în timp ce accentul se va pune în şi mai mare măsură pe pregătirea practică, cu o pondere de 75%.

Informații privind modul e desfășurare a probei de preselecție în învățământul professional cu durată de 3 ani.

Proba de preselecție constă în susținerea unei testări scrise și a unui interviu cu reprezentanții agenților economici.

Competențele (cunoștințele, abilitățile și atitudini) urmărite prin testare și interviu, sunt:

 • Concentrare și atenție distributive
 • Vedere în spațiu
 • Gândire logică
 • Calcule matematice simple
 • Comunicare și enumerație


Ordinea desfăşurării probei de preselecţie:

 

 • Testare scrisă – 60 de minute
 • Interviu în ordinea opțiunilor candidaților exprimate în fișa de înscriere proprie SPGK conform graficului de desfășurare a interviului din sesiunea de preselecție – 15 minute / candidat


Informații privind modul de desfășurare a probei suplimentare de admitere în învățământul profesional cu durata de 3 ani.

Durata probei suplimentare de admitere este de 1 oră.

Nota obținută la proba suplimentară de admitere va reprezenta 30% din media de admitere, iar media de admitere în învățământul profesional cu durata de 3 ani se face OMEN nr. 3136 din 20.02.2014.


Dosarul de înscriere conţine următoarele documente:

 • Cerere tip de înscriere (primită de la școala de proveninență)
 • Formular de preînscriere (poate fi descărcat aici)
 • Copie după certificatul de naștere
 • Copie după buletinul de identitate
 • Foaie matricolă
 • 2 poze tip buletin
 • Copie buletin ambii părinți / tutore legal
 • Hotărâre judecătorească pentru tutore legal (acolo unde este cazul)
 • Documente care să ateste situaţia şcolară pentru ultimul an de studiu promovat
 • Certificat de absolvire 8 clase - pentru admișii în învătământul profesional cu durata de 3 ani
 • Foaie matricolă pentru clasa a VIII-a sau după caz, certificat absolvire sau certificat de calificare în urma finalizării şcolii de arte şi meserii

 

Înscriere și selecție pt. elevii absolvenți de clasa a VIII-a:


Înscriere


Etapa 1 - 15, 18, 19 iunie 2018


Derularea probelor eliminatorii

Etapa 1 - 20 - 21 iunie 2018


Calificări

1.    Operator CNC:

 • alege scule, dispozitive, verificatoare şi semifabricate specifice operaţiilor de prelucrare
 • reglează maşini de strunjire, rectificare, frezare şi găurire
 • prelucrează prin aşchiere piese de precizie conform documentației de lucru
 • verifică dimensiunile şi calitatea pieselor
 • desfăşoară activităţi de mentenanţă
 • învaţă să opereze şi să programeze maşini cu comandă numerică


2.    Sculer matrițer:

 • Execută lucrări de ajustare, găurire, filetare, tuşare a pieselor componente dintr-un dispozitiv de orice complexitate, matriţă, ştanţă, model metalic complex, în vederea asamblării
 • Depistează defecte de exploatare a dispozitivelor, matriţelor, ştanţelor, sculelor combinate şi a altor ansambluri ce i se prezintă spre recondiţionare
 • Identifică cauzele care au provocat defecţiunile şi ia măsuri practice pentru înlăturarea lor
 • Ajustează şi montează sculele, verificatoarele, matriţele de decupat, presat la rece şi la cald
 • Execută probele funcţionale şi de omologare a sculelor şi dispozitivelor de verificare realizate
 •  Asamblează toate părţile componente sculelor şi dispozitivelor de verificare după ce au fost prelucrate la strung, freză, raboteză, în scopul de a da forma definitivă a acestora


3.    Electromecanic:

 • pune în funcţiune utilaje şi instalaţii
 • întreţine, repară și testează utilajele
 • utilizează elemente mecanice și de automatizare electronică, hidraulică şi pneumatică
 • montează și demontează organe de mașini și mecanisme
 • execută instalații electrice de joasă tensiune
 • asigură calitatea lucrărilor executate


Beneficii

 • Transportul şi masa asigurate de companie pe perioada practicii
 • Posibilitatea continuării studiilor la seral SPGK pentru obţinerea diplomei de bacalaureat
 • Bursă lunară pentru toți elevii: 200 lei din partea statului plus 200 lei din partea companiei
 • Școală modernă cu dotări la standarde europene
 • Accent pe pregătire practică, desfășurată în cadrul companiilor
 • Prioritate la angajare după absolvire


Finalitatea programului

Finalitatea programului constă în dobândirea unui certificat de calificare profesională cu care te poţi angaja imediat după terminarea studiilor, în România și în Uniunea Europeană. De asemenea, în urma finalizării programului dobândeşti certificatul de absolvire a învăţământului obligatoriu, certificat care îţi permite să continui studiile în învăţământul liceal (din clasa a XI-a).

Participând la program, vei dobândi experienţă practică şi vei învăţa într-un mod diferit, prin metode de formare adecvate calificării pentru care optezi. Vei deprinde atât elemente de cultură generală, cât şi elementele practice necesare practicării unei meserii.

Vei învăţa în limba română, vei căpăta abilităţile necesare care îţi permit să lucrezi într-o echipă, să iei decizii şi să îţi asumi responsabilităţi. Vei fi pregătit pentru a te adapta mai bine şi mai repede cerinţelor unui loc de muncă, pentru a lucra cu profesionalism şi pentru a face lucruri de calitate.

Examenul de certificare a calificării profesionale este organizat de şcoala pentru care ai optat, împreună cu operatorii economici / instituţiile publice partenere ale unităţii de învăţământ, la sediul şi folosind echipamentele acestora, acolo unde este posibil acest lucru.

Organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare vor fi monitorizate de către inspectoratele şcolare judeţene / al municipiului Bucureşti.


Continuarea studiilor

La finalul celor trei ani, după absolvirea cu succes a programului, vei avea posibilitatea de a-ți continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal, în vederea obţinerii diplomei de bacalaureat.

Programul va putea include şi elevii seriilor anterioare care au absolvit clasa a VIII-a, însă au abandonat timpuriu forma de pregătire liceală, precum şi absolvenţii şcolilor de arte şi meserii.

 

Află mai multe:

www.sgk.ro      

www.facebook.com/ScoalaProfesionalaGermanaKronstadt

Telefon 0368 457 497

Adresa str. 13 Decembrie nr 131, Braşov


© Continental AG