Právne informácie

Len preklad. Jediná právne záväzná verzia tohto dokumentu je jeho nemecká verzia.

Používanie webovej stránky, zodpovednosť za škody

Informácie na tejto webovej stránke nie sú záväzné a sú uvedené len na účely vašej informovanosti. Majú len informačnú povahu a nepredstavujú ponuky podľa definícií v príslušných právnych predpisoch. Ďalšie informácie a zmluvné podmienky získate prostredníctvom príslušných autorizovaných predajcov. Nie je možné, aby na základe informácií obsiahnutých na webovej stránke vznikol zmluvný vzťah týkajúci sa predstavených tovarov.

Informácie na webovej stránke a produkty a služby popísané v týchto informáciách môžu byť zmenené alebo aktualizované spoločnosťou Continental AG kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Pokiaľ to nie je explicitne uvedené, webové stránky spoločnosti Continental neobsahujú žiadne záruky alebo popisy kvality, za ktoré spoločnosť Continental zodpovedá – explicitne alebo mlčky – a to isté platí aj pre aktuálnosť, presnosť, kompletnosť a kvalitu informácií.

Spoločnosť Continental AG nepreberá žiadnu zodpovednosť v súvislosti s svojimi webovými stránkami. Zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody, nároky na kompenzáciu, následne vzniknuté škody akéhokoľvek druhu a na základe akéhokoľvek právneho nároku, ktoré vyplývajú z prístupu alebo použitia našich webových stránok, a najmä v súvislosti s infikovaním používateľského počítača počítačovým vírusom, je vylúčená.

Na účely ustanovenia a splnenia povinností, ako aj zodpovednosti spoločnosti Continental AG za produkty a služby spoločnosti Continental, je výlučným právne záväzným dokumentom príslušná zmluva, vrátane obchodných podmienok spoločnosti Continental AG v aktuálnom znení.

Oznámenie o externých odkazoch

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé internetové stránky patriace tretím stranám, na ktorých obsah nemáme žiaden vplyv. Preto ani nemôžeme prijať žiadnu právnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok vždy zodpovedá ich príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ. Pri vytváraní odkazov sme skontrolovali, či tieto odkazované stránky prípade neporušujú právne predpisy. V tom čase sme nezistili žiaden nezákonný obsah. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránok však bez konkrétnych náznakov porušenia právnych predpisov nie je odôvodnená. Príslušné odkazy bezodkladne odstránime, ak sa zistí, že porušujú akékoľvek právne predpisy.

Celosvetová dostupnosť produktov

Táto webová stránka môže obsahovať informácie o produktoch spoločnosti Continental, ktoré nie sú dostupné vo vašej krajine. Existencia takýchto informácií na tejto webovej stránke neimplikuje úmysel zo strany spoločnosti Continental AG presadzovať dostupnosť takýchto produktov kdekoľvek na svete. Kontaktujte vášho predajcu spoločnosti Continental alebo jej zástupcu, ktorý vám poskytne bližšie informácie o plánoch týkajúcich sa budúcnosti produktov, ktoré pre vás nie sú dostupné.

Značky a zákony na ochranu autorských práv

Značky a logá („obchodné značky“) zobrazené na týchto webových stránkach, sú vlastníctvom spoločnosti Continental AG a jej dcérskych spoločností. Žiadne z informácií na týchto webových stránkach sa nedajú považovať za udelenie licencií na používanie týchto značiek. K tomu je potrebný písomný súhlas spoločnosti Continental AG. Neoprávnené používanie týchto obchodných značiek je prísne zakázané. Spoločnosť Continental AG presadzuje svoje práva duševného vlastníctva po celom svete v rámci platnej legislatívy.

Spoločnosť Continental alebo jej dcérske spoločnosti sú autormi fotografií a obrázkov („diela“), ktoré sa nachádzajú na tento webovej stránke; respektíve spoločnosť Continental je oprávnená na používanie použitých diel chránených autorským právom. Keď to nie je na tejto webovej stránke vyslovene povolené, nepovažuje sa žiadna informácia na tejto webovej stránke za poskytnutie licencie pre tieto diela. K tomu je potrebné výslovné písomné povolenie firmy Continental. Neoprávnené používanie takýchto diel je prísne zakázané. Spoločnosť Continental si bude uplatňovať svoje autorské práva po celom svete v rámci príslušných zákonných predpisov.