Continental - The Future in Motion
 1. Domov
 2. Spoločnosť
 3. Hotline pre compliance a nahlasovanie korupcie

Hotline pre compliance a nahlasovanie korupcie

Upozornenie:
Táto stránka nie je určená na technické sťažnosti alebo sťažnosti na výrobky. V takých prípadoch kontaktujte zákaznícky servis vo svojej krajine (kontaktné údaje nájdete na regionálnej webstránke spoločnosti Continental).

Pre používateľov operačného systému WINDOWS XP sú dostupné len telefonické kontakty (+49 1802 38 44 27) z dôvodu bezpečnostných online noriem.

Duch a etika spoločnosti Continental (t. j. morálna zásadovosť, čestnosť a dodržiavanie zákonov) sú zdokumentované v etickom kódexe, smerniciach BASICS a smerniciach pre vedenie podniku. Naša podniková kultúra je založená na zmienených hodnotách.
Korporáciu a zainteresované osoby, t. j. zamestnancov, zákazníkov, akcionárov, partnerov a dodávateľov poškodzuje neetické, nelegálne a nezodpovedné správanie. 

Vaša pomoc je preto dôležitým krokom v boji a prevencii proti nezákonným a pochybným praktikám.

Prečo je hotline pre nahlasovanie prípadov proti dodržiavaniu predpisov a pre boj proti korupcii dôležitá?

V minulosti sme dostali rôzne anonymné kontakty týkajúce sa údajnej korupcie a podvodov v rámci korporácie. Hotline ponúka možnosť dobrovoľne poskytnúť spoločnosti informácie o podvodnom konaní a porušení etiky priamo a anonymne.

Kto by mal kontaktovať hotline pre nahlasovanie prípadov proti dodržiavaniu predpisov a pre boj proti korupcii?

Každý zamestnanec, ktorý vie o nezákonných alebo pochybných aktivitách a tento problém nemôže prediskutovať so svojím nadriadeným, by mal linku pomoci využiť. Aj akcionárov, ktorí majú vedomosť o nezákonných alebo pochybných obchodných aktivitách, do ktorých je spoločnosť Continental a jej zamestnanci zapojená, žiadame, aby túto linku využili. Ignorovanie a nevšímanie si takéhoto správania zvyšuje škody a frustráciu. 

Správne a čestné správanie nepovedie k žiadnemu znevýhodneniu interného informátora.

Aké témy by sa mali cez hotline pre nahlasovanie prípadov proti dodržiavaniu predpisov a pre boj proti korupcii riešiť?

Hotline by sa mala použiť na komunikáciu o týchto podozrivých trestných činnostiach:

 • Krádež, úplatky a podplácanie
 • Podvod, sprenevera
 • Konflikty záujmov
 • Zneužívanie dôverných informácií
 • Protikartelové záležitosti (porušenie zákona o hospodárskej súťaži)
 • Pranie peňazí
 • Manipulovanie s účtovníctvom
 • Environmentálne problémy
 • Zdravie, bezpečnosť pri práci a bezpečnosť

Čo sa stane po zverejnení interných informácií?

Všetky kontakty budú smerované cez externého poskytovateľa služieb oddeleniu podnikového auditu, ako aj podnikovému oddeleniu pre dodržiavanie pravidiel, a budú okamžite vybavované. Pomôcť môžete dobrovoľným poskytnutím kontaktných informácií (telefónne číslo, e-mail) tak, aby sme vás mohli v prípade potreby kontaktovať so žiadosťou o ďalšie informácie. Všetky informácie, tak ako je to aj v súčasnosti, budú brané vážne a bude sa s nimi v súlade so zákonom nakladať ako s dôvernými.