Fiscal Year

Spoločnosť Continental dosiahla v roku 2019 upravené ročné ciele a vsádza na zdravý ekosystém mobility

  • So 44,5 miliardami Eur mierne narástol obrat (2018: 44,4 miliardy Eur)
  • Trhový nárast: cca -6 percent / Organický nárast obratu: -2,6 percenta
  • Očistený prevádzkový zisk: 3,2 miliardy Eur (2018: 4,1 miliardy Eur) / očistená marža EBIT: 7,4 percenta (2018: 9,3 percenta)
  • Prevádzkový zisk (-268 miliónov Eur) ako aj čistý zisk (-1,2 miliardy Eur) negatívne z dôvodu už spomínaných, nepeňažných odpisov
  • Voľný peňažný tok pred akvizíciami a pred efektami Carve-out: 1,3 miliardy Eur (2018: 1,9 miliardy Eur).
  • Dividendový návrh: 4,00 Eur na akciu (2018: 4,75 Eur)
  • Trhový výhľad 2020: Celosvetová výroba osobných vozidiel pravdepodobne poklesne tretí rok v rade (o -2 až -5 percent)
  • Kontrola dodatočných opatrení na zvýšenie konkurencieschopnosti z dôvodu sa zhoršujúceho prostredia / Prvé výsledky očakávané v máji 2020
  • Prognóza na obchodný rok 2020: obrat koncernu vo výške cca 42,5 až 44,5 miliardy Eur / očistená marža EBIT vo výške približne 5,5 až 6,5 percenta.

Hannover, 5. marec 2020. Spoločnosť Continental dosiahla na prudko klesajúcom trhu prispôsobené ciele pre obchodný rok 2019. Táto technologická spoločnosť to oznámila vo štvrtok pri príležitosti jej výročnej tlačovej konferencie v meste Hannover. Podľa predbežných čísel bol obrat tejto DAX-spoločnosti v uplynulom obchodnom roku 44,5 miliardy Eur (2018: 44,4 miliardy Eur), očistená marža EBIT bola 7,4 percenta (2018: 9,3 percenta). To zodpovedá očistenému prevádzkovému zisku 3,2 miliardy Eur (2018: 4,1 miliardy Eur). Zatiaľ čo výroba automobilov v roku 2019 podľa posledných odhadov sa celosvetovo oslabila o cca 6 percent, bol organický vývoj obratu spoločnosti Continental v rovnakom období -2,6 percenta. Spoločnosť sa teda vyvíjala lepšie ako jej trhy.
Zároveň si znížené trhové očakávania vyžiadali – ako bolo oznámené už koncom októbra 2019 – nepeňažné odpisy vo výške 2,5 miliardy Eur. Kontrola hodnoty bilancovaného goodwillu vyžadovaná bilančnými štandardmi viedla k ohlásenému prevádzkovému zisku vo výške -268 miliónov Eur (2018: 4,0 miliardy Eur) a čistému zisku vo výške -1,2 miliardy Eur (2018: 2,9 miliardy Eur).
Napriek nepriaznivým okolnostiam a vysokým investíciám dosiahla spoločnosť Continental v uplynulom obchodnom roku rozumný príliv prostriedkov pred financovaním. Takto predstavoval voľný peňažný tok pred akvizíciami a dopadmi vyplývajúcimi z osamostatnenia divízie pohonov (Powertrain) 1,3 miliardy Eur.
Na tejto báze, ako aj vzhľadom na silnú a zdravú bilančnú štruktúru spoločnosti Continental, predkladá predstavenstvo dividendový návrh na obchodný rok 2019 vo výške 4,00 Eur (2018: 4,75 Eur) na akciu. 
S pohľadom na uplynulý obchodný rok povedal predseda predstavenstva spoločnosti Continental, pán Dr. Elmar Degenhart: „Spoločnosť Continental sa vyvíja aj vo vyzývajúcich časoch naďalej lepšie ako jej trhy.“ Dodal: „Minulý rok zanechal výrazné stopy po zabrzdení v celom automobilovom priemysle. Operatívne sme si síce celkovo viedli statočne, ale v konečnom súčte nie je predovšetkým v oblasti Automotive výsledok za rok 2019 uspokojivý.“ Súčasne poukázal na v porovnaní s minulým rokom iba mierne nižší dividendový návrh, ktorý spoločnosť ponúka jej akcionárom vo vyzývajúcej celkovej situácii.

Trhový výhľad 2020: Celosvetová výroba osobných vozidiel poklesne tretí rok v rade

V roku 2020 neočakáva spoločnosť Continental žiadne oživenie hospodárskeho prostredia. V roku 2020 očakáva spoločnosť  po tretí raz v rade pokles celosvetovej výroby osobných a ľahkých úžitkových vozidiel. Očakávaný rozsah poklesu je približne v rozpätí 2 až 5 percent v porovnaní s minulým rokom. Tieto očakávania zohľadňujú do dnešného dňa zaznamenateľné vplyvy epidémie koronavírusu na objem výroby. Na prvé tri mesiace aktuálneho obchodného roka očakáva spoločnosť Continental pokles celosvetovej výroby vyše 10 percent v porovnaní s obdobím predchádzajúceho roka. V Číne je predpokladaný pokles v tomto období minimálne 30 percent. Trhový výhľad neobsahuje ďalšie potenciálne pretrvávajúce ovplyvnenia výroby a dodávateľského reťazca, ako ani dopytu z dôvodu pretrvávajúceho rozširovania koronavírusu. V aktuálnom okamihu nie je možné predvídať tieto ovplyvnenia.
„Hospodárske prostredie zostane v roku 2020 náročné“, povedal pán Wolfgang Schäfer, finančný riaditeľ spoločnosti Continental. Dodal: „Popri poklese výroby zaťažujú globálne prepojený automobilový priemysel turbulencie z epidémie koronavírusu, ďalej nevysvetlené obchodné konflikty, drasticky sprísnené emisné predpisy v Európe, ako aj rapídne sa vyvíjajúca digitalizácia obchodných procesov a produktov.“

Obchodná prognóza 2020: Klesajúci vývoj obratu na klesajúcich trhoch

Obchodný rok 2020 sa podľa očakávaní rozbehol pomaly z dôvodu pretrvávajúcej neistoty na trhoch. Spoločnosť Continental počíta na základe predpokladov ohľadom vývoja jej trhov a priemyslov v roku 2020 s obratom koncernu 42,5 až 44,5 miliardy Eur a očistenou maržou EBIT 5,5 až 6,5 percenta. Podľa toho má byť obrat novej oblasti spoločnosti Automotive Technologies a bývalej divízie Powertrain spolu okolo 25,5 až 26,5 miliardy Eur, očistená marža EBIT okolo 3 až 4 percentá. Obrat oblasti spoločnosti Rubber Technologies má byť okolo 17 až 18 miliárd Eur, očistená marža EBIT okolo 10 až 11 percent.

Štruktúrny program „Transformácia 2019 – 2029”: Kontrola dodatočných opatrení

Štruktúrny program „Transformácia 2019 – 2029“ je odpoveďou spoločnosti Continental na celosvetové poklesy v automobilovom priemysle, nútenú technologickú zmenu v oblasti pohonov a čoraz razantnejšiu digitalizáciu výrobkov a obchodných procesov. „Rok 2020 bude prechodným rokom našej štrukturálnej transformácie. Náš štruktúrny program a naša nová organizačná štruktúra budú strednodobo viesť k citeľným pokrokom“, je si istý pán Degenhart.
Zároveň poukázal na celosvetové zhoršenie hospodárskeho prostredia od ohlásenia štruktúrneho programu v septembri 2019. Absolútny pokles výroby osobných a ľahkých úžitkových vozidiel tak medzičasom dosiahol rozmer z krízových rokov 2008/09. Momentálne k nemu navyše prispieva šírenie koronavírusu a s ním spojené obmedzenie výroby v Číne.
„Neustále rastie neistota v pre nás relevantných priemyselných odvetviach. Želané zotavenie konjunktúry sa ďalej oneskorí“, povedal predseda predstavenstva a dodal: „Preto teraz kontrolujeme, ako môžeme prostredníctvom nášho už prebiehajúceho štruktúrneho programu s dodatočnými opatreniami strednodobo účinne reagovať na zhoršujúcu sa celkovú situáciu a jej následky. Sledujeme pritom predovšetkým dva významné ciele, ktoré sú zásadné pre náš úspech: neustále sa zvyšujúcu produktivitu a našu trvalú konkurencieschopnosť.“ S prvými výsledkami z tohto procesu počíta spoločnosť na základe súčasnej situácie v máji 2020 a bude o nich v daný čas informovať. 
Spoločnosť Continental upozornila na možnosť ďalších prispôsobení už pri ohlásení jej štruktúrneho programu koncom septembra 2019 a pritom nevylúčila dodatočné projekty pre prípad, že nebude postačovať účinok v danom momente definovaných opatrení, aby boli dosiahnuté zamýšľané výsledky.

Degenhart: „Spoločnosť Continental sa rýchlo a včas odolne pozicionovala“

S pohľadom na stredno- a dlhodobé výzvy celosvetového automobilového priemyslu bol pán Degenhart presvedčený: „Spoločnosť Continental a jej priemyselné odvetvia sa momentálne nachádzajú v hlbokej transformácii. Tá ovplyvňuje všetko, čo tvorí naše podnikanie: výrobky, procesy, obchodné modely a štruktúry. Čakajú nás veľké výzvy, vidím ale predovšetkým obrovské príležitosti pre spoločnosť Continental.“ Spoločnosť Continental zaujala vopred a zavčasu správnu technologickú a bilančnú pozíciu. „Dnes sme omnoho odolnejší ako pred posledným pádom v automobilovom priemysle. Máme jasný plán pre našu úspešnú budúcnosť“, povedal pán Degenhart. 

Jasné zameranie na ziskové oblasti rastu

Dôležitou časťou tohto plánu je posilnenie ziskových oblastí rastu a plná koncentrácia na ne. Patrí tu napríklad asistované, automatizované a prepojené jazdenie, realizácia nových architektúr vozidiel a prepojenie vozidiel pomocou nových vysokokvalitných počítačov, obchod so softvérom a dátami na základe inteligentných produktov z plastu, kaučuku alebo elektronika, ako aj obchod s priemyselnými a koncovými zákazníkmi. Pri použití kapitálu je prioritou jasne a jednoznačne ziskový rast. Ide ruka v ruke s ďalším posilnením štruktúry spoločnosti. K jej významným prvkom patria hodnoty spoločnosti Continental, čoraz decentralizovanejšia zodpovednosť za rozhodovanie a zamestnanci s vhodnou kvalifikáciou do budúcnosti. „Dodávatelia ako spoločnosť Continental výrazne prispievajú ku zdravému ekosystému mobility, ktorý zároveň chráni ekologickú, ekonomickú a spoločenskú klímu“, povedal pán Degenhart.

Spoločnosť Continental naďalej investuje veľké čiastky do mobility zajtrajška.

Spoločnosť Continental aj v uplynulom obchodnom roku ďalej investovala veľké čiastky. „Investujeme miliardové sumy do mobility zajtrajška. To v týchto vyzývajúcich časoch dokáže celosvetovo len málo firiem. Zároveň sme výrazne zvýšili našu nákladovú disciplínu vo všetkých oblastiach“, vraví finančný predseda, pán Wolfgang Schäfer. 
Len v uplynulom obchodnom roku 2019 investovala spoločnosť Continental okolo 6,7 miliardy Eur (2018: 6,3 miliardy Eur) do oblasti výskumu a vývoja, ako aj hmotného majetku a softvéru.

Spoločnosť Continental je finančne stabilná

Ku 31. decembru 2019 disponovala spoločnosť Continental hotovostnými rezervami spolu vo výške 8,0 miliardy Eur (2018: 6,3 miliardy Eur), z toho 3,3 miliardy Eur (2018: 2,8 miliardy Eur) predstavovali priebežné prostriedky, ako aj prisľúbené, nevyužité hranice úverov v objeme 4,7 miliardy Eur (2018: 3,5 miliardy Eur). „Spoločnosť Continental je finančne stabilná. Sme tak na najbližšie roky dobre pripravení“, povedal pán Schäfer a pridal: „V roku 2019 sme dosiahli veľmi dobré podmienky u štyroch emisií pôžičiek a našej revolvingovej hranice úveru. Výsledkom sú zlepšenia a tým ďalší dôkaz našej veľmi solídnej štruktúry bilancie.“ Svoju novú revolvingovú hranicu úveru spoločnosť Continental ako jedna z prvých spoločností v tomto priemysle opatrila kritériami, ktoré odmeňujú trvalo udržateľné hospodárenie.

Predpokladá sa, že počet odborníkov na softvér a IT sa do konca roku 2022 zvýši o viac ako 10 percent

Pri mobilite budúcnosti ide predovšetkým o elektroniku, softvér a senzoriku. Už dnes tvoria 70 percent obratu divízie Automotive spoločnosti Continental. Čoskoro to bude 80 percent. Z dôvodu nových funkcií sa v najbližších desiatich rokoch zdesaťnásobí rozsah softvéru vo vozidle. „Spoločnosť Continental bude profitovať zo softvérového rozmachu“, vraví pán Degenhart. Pretože na nových trendoch a technológiách pracuje v spoločnosti Continental viac ako 51 000 inžinierov, z toho viac ako 20 000 odborníkov na softvér a IT. Spoločnosť Continental plánuje do konca roku 2022 zvýšiť ich počet 22 000. Len v oblasti umelej inteligencie (AI) pracuje dnes viac ako 900 zamestnancov. Do roku 2022 má disponovať vedomosťami v oblasti AI až 1 900 zamestnancov spoločnosti Continental. Aby mohli nepretržite napredovať softvérové projekty, využíva spoločnosť Continental celosvetovo rozmiestnené softvérové kompetenčné centrá v Ázii, Európe a USA. Na prelome roka sa globálny tím spoločnosti Continental skladal z vyše 241 000 zamestnancov (2018: vyše 243 000) v 59 krajinách a trhoch.

Spoločnosť Continental spája riadiace prístroje do vysokovýkonných počítačov s novými funkciami

Z dnes až 100 riadiacich prístrojov vo vozidle sa v budúcnosti stane približne desať. Spoločnosť Continental spája v týchto vysokovýkonných počítačoch rôznorodé balíky funkcií na základe vlastného softvéru a algoritmov, ako aj aplikácií softvérových partnerov. „Iba veľmi málo dodávateľov systémov dokáže združiť a navzájom zosúladiť obrovské množstvá softvéru pre automobil budúcnosti. Spoločnosť Continental k nim patrí a už získala celosvetovo viaceré veľké zákazky od masových výrobcov“, vysvetlil pán Degenhart.

Spoločnosť Continental už sériovo dodáva vysokovýkonné počítače

Spoločnosť Continental už dnes dodáva pre nové vozidlá vysokovýkonné počítače, ktoré sú sériovo vyrábané vo veľkých množstvách. Vysokovýkonné počítače spoločnosti Continental umožňujú vvysokú mieru prepojenia vozidla. Patrí tu aj možnosť inštalácie nových funkcií do vozidla, ako aj bezpečnostných aktualizácií, ktoré sú prenášané bezdrôtovo. Navyše sú dostatočne výkonné na umožnenie úplne nových oblastí použitia vo vozidle. „Z veľkého množstva sa stane výrazne menej. Pretože naše nové automobilové počítače znižujú komplexnosť a umožňujú nové dimenzie pohodlia jazdy práve aj pre elektromobily. S našimi systémami sa vozidlo stáva aktívnou súčasťou internetu. Tým vykonávame priekopnícku činnosť a sme na špici ohľadom softvérovej kompetencie v prepojenom vozidle“, vraví pán Degenhart.
Odborníci spoločnosti Continental počítajú do modelového roku 2030 s päťdesiatkrát vyšším dostupným výpočtovým výkonom než dnes. Tento výpočtový výkon je potrebný. Umožňuje plynulú aktualizáciu softvéru vo vozidle. Kompletné funkcie sa takto môžu prispôsobiť meniacim sa želaniam zákazníkov a rastúcim požiadavkám.

Vo vozidle budúcnosti: displeje a kamery ako aj inteligentné povrchy

Vysokovýkonné automobilové počítače navyše umožňujú úplne nové koncepty ovládania v interiéri vozidla. Displeje a kamery ako aj inteligentné a prispôsobiteľné povrchy budú v budúcnosti plynulo prepojené s aktívnou haptickou spätnou väzbou. Takto budú vozidlá vybavené veľkými zahnutými sklenenými plochami z viacerých displejov a dotykových displejov, ktoré sa budú rozprestierať po celej šírke vozidla. Budú doplnené o interaktívne ovládacie prvky zakomponované do povrchu. Tieto budú neviditeľné, až pokiaľ nebudú potrebné.
Pomocou vytlačenej elektroniky bude spoločnosť Continental vo vozidle budúcnosti vedieť zrealizovať úplne nové koncepty obsluhy. Vytlačená elektronika pritom umožňuje tesnú integráciu senzorov, LED a iných elektronických komponentov do rôznych povrchov a materiálov. Pomocou tejto technológie, ktorú vyvíja spoločnosť Continental, sa budú dať zrealizovať mnohé ďalšie použitia aj v iných priemyselných oblastiach. Napr. by v budúcnosti mohli značkoví výrobcovia používať inteligentné balenia s technikou spoločnosti Continental, aby mohli dlhodobo odlíšiť ich kvalitné výrobky od menejcenných kópií. Prepojenie so smartfónom umožňuje spotrebiteľovi digitálnu kontrolu pravosti.

Trvalo veľké množstvo prijatých objednávok v oblasti asistenčných systémov vodiča

Kľúč k asistovanej a automatizovanej jazde budúcnosti leží vo výkonnej senzorike, softvéri a elektronike spoločnosti Continental. S obratom vyšším ako dve miliardy Eur v roku 2019 patrí spoločnosti jedna z popredných pozícií v oblasti asistovanej a automatizovanej jazdy. Aj v budúcnosti bude spoločnosť Continental silne rásť s týmito bezpečnostnými technológiami, predstupňami k jazde bez vodiča. Iba v minulom roku sme v tejto oblasti prijali zákazky za viac ako 4 miliardy Eur. Ako jeden z mála poskytovateľov je spoločnosť Continental so svojim rozsiahlym produktových a kompetenčným profilom už dnes schopná umožniť vysoko automatizovanú jazdu na diaľnici. Ako systémový poskytovateľ dokáže spoločnosť Continental ponúknuť všetky komponenty z jednej ruky.

Pomocou softvéru spoločnosť Continental nanovo objavila pneumatiky

V roku 2019 vyrobila spoločnosť Continental celosvetovo vyše 142 miliónov pneumatík pre osobné vozidlá. Vďaka tomu patrí spoločnosť Continental k trom najväčším výrobcom pneumatík na svete. V budúcnosti budú pneumatiky čoraz inteligentnejšie. Pretože čoskoro budú môcť pneumatiky spoločnosti Continental spoľahlivo informovať vodiča nielen o teplote a plniacom tlaku, ale aj o hĺbke profilu pneumatiky. Je možné včasné rozpoznanie a nahlásenie poškodení a tým aj zvýšenie počtu najazdených kilometrov a minimalizácia prestojov. Pneumatiky a disky takzvanej Conti-C.A.R.E štúdie navyše samostatne nastavujú plniaci tlak pneumatiky. Výsledok: viac pohodlia, vyššia bezpečnosť, vyšší počet najazdených kilometrov, menšie prestoje a nižšia potreba energie. Toto inteligentné spojenie kaučuku, senzoriky a softvéru otvára spoločnosti nové obchodné modely so silným rastom, predovšetkým aj pri zameraní na prevádzkovateľov flotíl vozidiel a systémov zdieľanej mobility.

Hlavné ukazovatele kľúčových obchodných oblastí
​​​​​​​
© Continental AG

Do konca roku 2019 existujúca skupina Automotive Group s divíziami Chassis & Safety, Interior a Powertrain sa v obchodnom roku 2019 nedokázala úplne vyhnúť silne slabnúcemu prostrediu v automobilovom priemysle. Zatiaľ čo zaznamenala celosvetová automobilová výroba pokles o približne 6 percent, poklesol v rovnakom období vykázaný obrat o 1,2 percenta na 26,5 miliardy Eur (2018: 26,9 miliardy Eur).

Organický obrat sa zmenšil o 3,3 percenta. Vykázaný prevádzkový zisk bol -2,1 miliardy Eur (2018: 1,9 miliardy Eur) s maržou -7,9 percenta (2018: 7,0 percenta) Príčinou sú predovšetkým už koncom októbra 2019 oznámené znížené trhové očakávania, ktoré so sebou priniesli nepeňažné odpisy vo výške 2,5 miliardy Eur. Očistený o odpisy, zmeny v konsolidačných rámcoch a mimoriadne položky predstavoval očistený prevádzkový zisk 4,4 percenta (2018: 7,0 percenta).

Do konca roka 2019 takto označovaná skupina Rubber Group s divíziami Pneumatiky a ContiTech dosiahla v predchádzajúcom roku obrat 18 miliárd Eur, čo je navýšenie obratu o 2,3 percenta v porovnaní s príslušným obdobím v predchádzajúcom roku. Organický rast predstavoval -1,5 percenta. Očistená marža EBIT 12,4 percenta (2018: 13,6 percenta) zodpovedá očistenému prevádzkovému zisku 2,2 miliardy Eur (2018: 2,4 miliardy Eur). Predovšetkým oblasť pneumatík dokázala s organickým rastom -0,2 vzdorovať zhoršujúcemu sa prostrediu.

Kontakt

Henry Schniewind

Henry Schniewind Tlačový hovorca pre oblasť ekonomiky a financií spoločnosti Continental AG Telefón: +49 511 938-1278 Mobilný tel.: +49 (0) 151 688 64 262 E-mail: