Continental Hauptverwaltung

Trvalá konkurencieschopnosť v rámci združenia „values alliance for top value creation“: spoločnosť Continental mení pre mobilitu budúcnosti svoju štruktúru

  • Predstavenstvo spoločnosti Continental sa rozhodlo pre jednu z najväčších organizačných prestavieb svojej podnikovej histórie
  • Nová holdingová štruktúra: tri podnikové piliere pod strechou Continental AG
  • Osamostatnenie divízie Powertrain vo forme novej firmy a pod novým vedením na začiatku roka 2019 / čiastočný vstup na burzu pravdepodobne od polovice roka 2019
  • Nová organizačná štruktúra automobilových divízií Chassis & Safety a Interior / výstavba centrálneho oddelenia automobilového výskumu a vývoja
  • Oblasť Rubber s divíziami Pneumatík a ContiTech zostáva samostatná
  • CEO Dr. Elmar Degenhart: „Súčasné zmeny trvalo posilnia konkurencieschopnosť úspešného združenia „values alliance for top value creation“ Continental.“

Hannover, 18 júla 2018. Predstavenstvo technologickej spoločnosti Continental sa dnes rozhodlo pre jednu z najväčších organizačných prestavieb v podnikovej histórii. Aby sme ako spoločnosť, ktorá obchoduje na burze Dax, dokázali aj naďalej rásť rýchlejšie ako jej relevantné trhy a dokázali naplno využiť nové rastové potenciály na rozhodujúcich poliach mobility budúcnosti.

Rozhodnutie predpokladá vytvorenie holdingovej štruktúry spoločnosti Continental AG pod jednou zastrešujúcou značkou „Continental Group“. Bude podopieraná tromi obchodnými piliermi s označením „obchodné oblasti“. K tomu patria oblasti „Continental Rubber“, „Continental Automotive“ a „Powertrain“. Spomínaná štruktúra a nové názvy by sa mali začať používať od roku 2020. Obchodné oblasti sa budú budovať postupne, resp. prispôsobovať tam, kde to bude potrebné. Tieto zmeny podliehajú súhlasu dozornej rady spoločnosti Continental AG. Rovnako dôjde aj k osamostatneniu súčasnej divízie Powertrain vo forme novej firmy a pod novým vedením do začiatku roka 2019. Jej čiastočný vstup na burzu bude možný pravdepodobne od polovice roka 2019.

Okrem toho sa do začiatku roka 2020 nanovo sformujú doterajšie divízie Chassis & Safety a Interior. Z nich sa vytvoria dve obchodné polia s novými názvami „Autonomous Driving Technologies“ a „Vehicle Networking Technologies“. Ich obchodné procesy budú spadať do budúcej obchodnej oblasti „Continental Automotive“. Obe budú podporované novovytvoreným centrálnym oddelením automobilového výskumu a vývoja.

Obe súčasné divízie Pneumatiky (budúci názov „Tire Technologies“) a ContiTech zostávajú zachované vo svojich samostatných organizačných formách. Ich obchodné procesy budú spadať do budúcej obchodnej oblasti „Continental Rubber“.

Dr. Elmar Degenhart, Chairman of the Executive Board Continental AG © Continental AG

„Dnes je pre spoločnosť Continental historický deň. Náš nový začiatok do budúcnosti mobility. Naša veľká pripravenosť uskutočňovať zmeny prináša významnú konkurenčnú výhodu, ktorú plánujeme plne využiť. Naša nová organizačná štruktúra totižto umožňuje najvyššiu mieru flexibility a agility. V rámci úspešného združenia „Werte- und Wertverbund“ Continental rastú naše požiadavky a zostávame trvalo konkurencieschopní. To si vyžaduje ďalšie smer udávajúce a inovatívne špičkové výkony. Tým otvárame nové a sľubné perspektívy pre našich zákazníkov, zamestnancov, investorov a všetky ostatné skupiny, ktorých sa zmeny týkajú,“ povedal v stredu v Hannoveri Dr. Elmar Degenhart, predseda predstavenstva spoločnosti Continental.

Statement CEO Dr. Elmar Degenhart © Continental AG


„V nadchádzajúcej dekáde a aj potom bude automobilový priemysel prechádzať na celom svete najväčšou a najvýznamnejšou zmenou vo svojej takmer 130 ročnej histórii. Tejto zmene chceme čeliť včas a predvídavo. V plnej sile a dôvere ho budeme spoluutvárať,“ povedal a poukázal na nutnosť základnej, niekoľkomesačnej prípravy aktuálne uskutočnených a ďalekosiahlych rozhodnutí.

Zameranie oblasti pohonov na požiadavky trhov a zákazníkov

Pod podmienkou súhlasu dozornej rady spoločnosti Continental AG sa osamostatnenie súčasnej divízie Powertrain vo forme novej firmy uskutoční začiatkom roka 2019. Vedenie novej spoločnosti Powertrain má prebrať Andreas Wolf (57). V súčasnosti je zodpovedný za obchodnú jednotku Body & Security v divízii Interior.

K budúcim úlohám oblasti Powertrain bude tak ako doteraz patriť okrem obchodovania so spaľovacími motormi aj kompletný budúci obchod s hybridnými a elektrickými motormi, ako aj všetky prebiehajúce aktivity týkajúce sa akumulátorov. K tomu patrí napríklad prednedávnom ohlásený spoločný podnik 48 V akumulátorových systémov.

Súčasne Continental pripravuje pre novú oblasť Powertrain čiastočný vstup na burzu, ktorý by sa mohol uskutočniť od polovice roka 2019. Spoločnosť Continental však v strednodobom až dlhodobom horizonte neplánuje odovzdať kontrolu nad obchodom oblasti Powertrain.

Spoločnosť Continental si aj po tejto zmene dokáže predstaviť budúcu vlastnú výrobu akumulátorových článkov v rámci novej obchodnej oblasti. Naša spoločnosť pritom myslí také, ktorých materiály sa skladajú z pevných látok (technológia Solid State). Predpokladom v tejto súvislosti je atraktívny obchodný model. Príslušné rozhodnutie padne pravdepodobne až po roku 2020.

Pre plánované organizačné zmeny v oblasti Powertrain platia 18. apríla 2018 zverejnené vrcholové body „Zukunftsbündnis Continental in Motion“, ktoré boli prijaté po dohode so zástupcami zamestnancov.

Základom osamostatnenia je dohľadná zmena v obchode s motormi. Vývoj trhov sa v rozhodujúcej miere stanovuje politickými rozhodnutia o emisných hodnotách. Politické elity poháňajú svoje regulačné rozhodnutia rôznou rýchlosťou zvlášť na vedúcich trhoch v Európe, Severnej Amerike, Číne, Japonsku, Južnej Kórei, ako aj na rastovom trhu Indie. To si vyžaduje, aby bol priemysel vysoko flexibilný, aby dokázal rýchlo a individuálne reagovať na požiadavky rôznych trhov, regulačných úradov, spoločností či zákazníkov.

Nové usporiadanie oboch divízií Chassis & Safety a Interior

Obchodovanie a úlohy oboch ďalších súčasných automobilových divízií Chassis & Safety a Interior sa nanovo zamerajú na meniace sa požiadavky a budúce príležitosti trhov. Do začiatku roka 2020 sa rozdelia do dvoch novovytvorených obchodných polí pod názvom „Autonomous Driving Technologies“ a „Vehicle Networking Technologies“.

Obchodné pole Autonomous Driving Technologies tým bude v budúcnosti zahŕňať automatizované a autonómne jazdenie, ako aj všetky známe funkcie oddelenia Chassis, v rámci toho napr. elektronické a hydraulické brzdenie, kontrolu stability, riadenie podvozku a pruženie. Obchodné pole Vehicle Networking Technologies bude zodpovedať za obchodovanie interného prepojenia vozidla, ako aj externého prepojenia s inými vozidlami a dopravnou infraštruktúrou. Podrobnosti budú pravdepodobne vypracované a predstavené v polovici roka 2019.

Spoločnosť Continental sleduje týmto novým usporiadaním predovšetkým cieľ naprogramovania ďalšieho ziskového rastu svojho obchodovania s pokrokovými technológiami a snahu tento spolu s budúcimi rastovými potenciálmi ešte lepšie a efektívnejšie využiť. Naša technologická spoločnosť počíta v rámci svojho nového automobilového obchodovania (tzn. bez divízie Powertrain) s nárastom obratu vo výške 19 mld. eur (2017) na cca 30 mld. eur (2023).

Vybudovanie centrálneho oddelenia automobilového výskumu a vývoja podporuje nové usporiadanie obchodu v automobilovom sektore. V tejto novej oblasti sa spájajú vývojové funkcie súčasných divízií Interior a Chassis & Safety, ako aj súčasné centrálne funkcie. Pritom sa budú operatívne vyhodnocovať a posilňovať. Potom bude odhadom 12 000 až 15 000 softvérových a hardvérových inžinierov spoločne tvoriť celosvetové silové centrum Continental na počiatočný vývoj a vývoj aplikácií.

V oboch nových obchodných poliach Autonomous Driving Technologies a Vehicle Networking Technologies navyše zostane dokopy cca 17 000 inžinierov.

Cieľmi tohto spojenia výskumu a vývoja je dosiahnutie najvyššej produktivity vo výskume a vývoji, ako aj rozhodujúco krátke a plynulé zavádzanie produktov v priemyselných odvetviach relevantných pre spoločnosť Continental. To sa má udiať predovšetkým plným sústredením sa vývojových a výskumných síl na funkcie vo vozidle a jeho okolí, nezávisle od ich neskoršieho priradenia k rôznym elektronickým konštrukčným skupinám a systémom. Táto orientácia na funkcie uľahčuje vypracovanie priekopníckych riešení pre vyššiu bezpečnosť, pohodlie a prepojenie v cestnej premávke.

Gumárska oblasť: základná bunka zostáva majetkom spoločnosti Continental

Obe divízie Pneumatiky (budúci názov „Tire Technologies“) a ContiTech tvoria dnešnú oblasť Rubber Group, ktorej obchodné procesy budú v budúcnosti vo forme „obchodnej oblasti“ zoskupené pod novým názvom „Continental Rubber“. Obe obchodné polia zostávajú špecializované na vývoj technologických produktov na základe kaučuku a plastov.

Tento obchod, ktorý je základnou bunkou a pôvodným zameraním našej 147-ročnej spoločnosti z Hannoveru, zostáva majetkom spoločnosti Continental. Vydanie minimálnych podielov, napríklad vstupom na burzu, v súčasnosti nie je plánované, ide však o možnosť do budúcnosti. Spoločnosť Continental pripravila možné právne osamostatnenie tohto obchodu už pred niekoľkými rokmi. Ďalšie kroky zatiaľ nie sú potrebné.

Kontakt

Dr. Felix Gress

Dr. Felix Gress Vedúci oddelenia komunikácie spoločnosti a Verejných záležitostí Telefón: +49 511 938-1485 E-mail:

Vincent Charles

Vincent Charles Telefón: +49 511 938-1364 Mobilný tel.: +49 173 314 50 96 E-mail: