Weltkugel

ด้านสิ่งแวดล้อม

การปกป้องสิ่งแวดล้อมถือเป็นนโยบายของเรา สำหรับคอนติเนนทอลเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องไปด้วยกัน ทั้งสองเป็นรากฐานสําคัญของการสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน ให้แก่องค์กร

กลยุทธ์ขององค์กรมุ่งเน้นที่การปกป้องสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร

ในแง่การผลิต เราวางแผนและลดการใช้พลังงานและน้ำ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และของเสียอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็เพิ่มอัตราการรีไซเคิลของเสียจากการผลิต

ด้วยเหตุนี้ฝ่ายการจัดการสิ่งแวดล้อมของคอนติเนนทอลจึงเข้าไปกํากับดูแลกระบวนการผลิตสินค้าทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิจัยและการพัฒนาจนถึงการจัดซื้อ การขนส่ง และการผลิต รวมถึงการใช้งานและการรีไซเคิล เนื่องมาจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป้าหมายของเราคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการลดการใช้พลังงานและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งระหว่างการดําเนินการผลิตและหลังจากนําผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้งาน