Unternehmens- und Wertschöpfungsmodell คอนติเนนทอล เอจี
© Continental AG

The Future in Motion

การสร้างมูลค่าเพื่ออนาคตที่ประสบความสำเร็จ

เราคิดและปฏิบัติที่ Continental อย่างไร? เราทำสิ่งใดและเราต้องการบรรลุผลสิ่งใด? ต้นไม้แสดงการสร้างมูลค่าสามารถให้คำตอบคำเหล่านี้ โดยแสดงให้เห็นลำดับเวลาในการสร้างมูลค่าของเรา

ต้นไม้แสดงการสร้างมูลค่าของเราเป็นเครื่องชี้บอกในช่วงเวลาต่างๆ ที่ไม่อาจประเมินค่าได้ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ต้นไม้ที่เติบโตขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของของลำดับเวลาในการสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนที่ Continental เมื่อดูครั้งแรก ต้นไม้นี้เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์ของวิธีที่เราคิดและปฏิบัติที่ Continental สิ่งที่เราทำ และ สิ่งที่เราต้องการบรรลุผล ต้นไม้นี้แสดงภาพวิธีที่ค่านิยมสร้างมูลค่าตั้งแต่ส่วนรากจนถึงส่วนยอด!  

ส่วนราก: ค่านิยมสี่ประการของเรา

ส่วนรากของเราเชื่อมโยงพนักงาน Continental ทุกคนทั่วโลกเข้าด้วยกัน  ส่วนรากนี้เป็นสิ่งกระตุ้นแนวทางที่พนักงานปฏิบัติ ส่วนรากคือค่านิยมองค์กรทั้งสี่ประการของเรา กล่าวคือ ความไว้วางใจ ความชื่นชอบในการเอาชนะ อิสรภาพในการปฏิบัติ และ เพื่อผู้อื่น

ความริเริ่มหลักสี่ประการ: คุณภาพต้องมาก่อน CBS ดุลยภาพของความร่วมมือ และ การพัฒนาด้านวัฒนธรรม - ส่งเสริมค่านิยมทั้งสี่ประการนี้ในฐานะหลักพื้นฐานสำหรับการเติบโตอย่างมีผลกำไรขององค์กรของเรา ความริเริ่มเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าและกำหนดรูปแบบการเติบโตของเราอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

โดยไม่คำนึงว่าใครจะทำงานในตำแหน่งใดที่ Continental สังกัดหน่วยธุรกิจใด และ แบรนด์ใดที่เราให้การสนับสนุนร่วมกัน เราทั้งหมดร่วมกันผสมผสานค่านิยมของ Continental เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุด 

ส่วนลำต้น: กระแสการสร้างมูลค่าของเรา

ส่วนลำต้นประกอบด้วยกระแสการสร้างมูลค่าทั้งสาม กล่าวคือ นวัตกรรม ผลิตภาพ และ การเติบโตอย่างมีผลกำไร กระแสดังกล่าวเป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างส่วนรากและส่วนยอดของต้นไม้

นวัตกรรมเปลี่ยนแนวคิดที่ดีที่สุดไปเป็นผลิตภัณฑ์ ระบบบ การทำงาน และ โซลูชั่นที่สามารถทำตลาดได้ และในทางกลับกัน ช่วยพัฒนาชื่อเสียงของเราในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีบุกเบิก สิ่งนี้ก่อให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ

ผลิตภาพช่วยให้เราสามารถนำนวัตกรรมของเราไปดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เราใช้ความอุตสาหะอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งสร้างความประทับให้กับลูกค้าของเราที่อยู่ในกระบวนการ

เราตอบสนองอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นต่อหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและความชอบของลูกค้าเพื่อรับประกันการเติบโตอย่างมีผลกำไร

ส่วนยอด: เจ็ดมิติเชิงกลยุทธ์

เหมือนกับต้นไม้สุขภาพดีที่มีก้านเติบโตแข็งแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องและแตกกิ่งใหม่ๆ เราเช่นกันเติบโตจากความสำเร็จและการสร้างมูลค่าของเรา เรามีแผนที่วางไว้อย่างชัดเจนสำหรับการสร้างมูลค่านี้ การพัฒนาของเราเกี่ยวข้องกับ เจ็ดมิติเชิงกลยุทธ์