Continental - The Future in Motion
 1. หน้าหลัก
 2. ข้อมูลบริษัทฯ
 3. สายด่วนแจ้งปัญหานโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการต่อต้านการทุจริต

สายด่วนแจ้งปัญหานโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการต่อต้านการทุจริต

โปรดทราบ

เว็บเพจนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการร้องเรียนผลิตภัณฑ์หรือการร้องเรียนทางเทคนิค กรณีการร้องเรียนดังกล่าว กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในประเทศของคุณ (รายละเอียดผู้ติดต่อระบุไว้ที่เว็บไซต์คอนติเนนทอล)

สำหรับผู้ใช้ WINDOWS XP กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ +49 1802 38 44 27 เท่านั้น เนื่องจากมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยทางด้านไอทีออนไลน์

เจตนารมณ์และจริยธรรมองค์กรเช่น ความซื่อสัตย์ ความซื่อตรง และการปฏิบัติตามกฎหมายได้แสดงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณธุรกิจ หลักปฏิบัติพื้นฐาน และแนวทางการกํากับดูแลด้านความยั่งยืน วัฒนธรรมองค์กรของเรายึดหลักค่านิยมดังกล่าวมาโดยตลอด

การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงการไม่มีจริยธรรม และไม่มีความรับผิดชอบอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท เช่น พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และซัพพลายเออร์ ดังนั้นความช่วยเหลือของบุคคลภายนอกและภายในบริษัทจึงเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องผลประโยชน์ และความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัท

การเปิดให้บริการติดต่อสายด่วนแจ้งข้อสงสัยจึงมีส่วนช่วยแก้ไขในเหตุการณ์ดังกล่าว

เหตุใดสายด่วนแจ้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและการต่อต้านการทุจริตจึงสำคัญ

คอนติเนนทอลได้รับการแจ้งข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับการทุจริตภายในบริษัทที่ผ่านมา ดังนั้นคอนติเนนทอลจึงนําเสนอสายด่วนแจ้งข้อสงสัยซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยและเป็นความลับสําหรับพนักงาน ลูกค้า และบุคคลอื่น ในการรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยไม่มีการระบุชื่อเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดผลกระทบกับผู้แจ้งข้อสงสัย

ผู้ใดควรติดต่อสายด่วนแจ้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและการต่อต้านการทุจริต

เมื่อพนักงานคอนติเนนทอลพบเจอเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือพบเจอพฤติกรรมต้องสงสัยควรติดต่อสายด่วนเพื่อแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าว ในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งเหตุการณ์โดยตรงกับหัวหน้างานหรือผู้จัดการได้ รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทคอนติเนนทอลด้วยเช่นกัน ทั้งนี้การเพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องสามารถส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อบริษัทได้

การปฏิบัติโดยพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมและเที่ยงธรรมจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ สําหรับผู้แจ้งข้อสงสัย

หัวข้อใดควรติดต่อสายด่วนแจ้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและการต่อต้านการทุจริต

ควรติดต่อสายด่วนแจ้งข้อสงสัยเมื่อพบเจอเหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้

 • การโจรกรรม การให้เงินใต้โต๊ะ และการให้สินบน
 • การฉ้อฉล การยักยอก
 • ผลประโยชน์ทับซ้อน
 • การใช้ข้อมูลภายใน
 • การต่อต้านการผูกขาด (การละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาด)
 • การฟอกเงิน
 • การปรับแต่งข้อมูลทางการบัญชี
 • ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
 • สุขอนามัย ความปลอดภัย และความมั่นคงในการทำงาน

เกิดอะไรขึ้นภายหลังการแจ้งข้อสงสัย

ผู้แจ้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจะได้รับการติดต่อกลับจากหน่วยงานผู้ให้บริการภายนอก และเหตุการณ์ดังกล่าวจะถูกแจ้งไปยังหน่วยงานตรวจสอบดูแล และหน่วยงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของคอนติเนนทอล ซึ่งทางหน่วยงานดังกล่าวจะทําการสอบสวนอย่างเป็นกลาง อย่างไรก็ตามผู้แจ้งข้อสงสัยควรแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลเพื่อให้หน่วยงานติดต่อกลับในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งข้อมูลต่างๆ จากผู้แจ้งข้อสงสัยจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่สามอย่างแน่นอน