ประกาศทางกฎหมาย

สำหรับการแปลภาษาเท่านั้น เอกสารฉบับนี้มีผลผูกมัดตามกฎหมาย คือเอกสารในฉบับภาษาเยอรมันเท่านั้น

การใช้เว็บไซต์และการคุ้มครองผู้บริโภค

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์การให้ข้อมูลเท่านั้น มีลักษณะเป็นเพียงการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้แสดงถึงข้อเสนอดังที่ระบุไว้ในกฎข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลและเงื่อนไขทางสัญญาเพิ่มเติมสามารถขอรับได้จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต การทำสัญญาที่เกี่ยวกับสินค้าต่างๆ ที่ได้นำเสนอโดยการใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ไม่สามารถกระทำได้

บริษัทคอนติเนนทอล เอจี สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ และข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้อธิบายไว้ในข้อมูลดังกล่าวได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว็บไซต์คอนติเนนทอลไม่มีการรับประกันหรือการอธิบายทางด้านคุณภาพของบริษัทคอนติเนนทอล จะต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าโดยชัดเจน หรือโดยนัย และไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางเนื้อหา ความเที่ยงตรง ความครบถ้วนและคุณภาพของข้อมูล

คอนติเนนทอล เอจี ไม่ยอมรับความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริษัท และไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อม การเรียกร้องสินทรัพย์ชดเชย ความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลสืบเนื่องและหลักทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือการใช้เว็บไซต์ 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างและการบรรลุเป้าหมายในข้อตกลงและความรับผิดชอบของคอนติเนนทอล เอจี สำหรับผลิตภัณฑ์คอนติเนนทอลและการบริการจากคอนติเนนทอล เอจี ดังนั้นการมอบอำนาจที่มีผลผูกพันในแต่ละกรณีจึงถือเป็นข้อตกลงทางสัญญาที่เกี่ยวข้อง ที่รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทคอนติเนนทอล เอจี ในเวอร์ชันปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเกี่ยวกับลิงก์ภายนอก

ข้อเสนอของเรามีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่เป็นของบุคคลภายนอกซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหา ดังนั้น เราจึงยังไม่อาจยอมรับความรับผิดใดๆ สำหรับเนื้อหาอื่นๆ นี้อีกด้วย ผู้ให้บริการหรือผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องหน้าเว็บไซต์รายนั้นๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาของหน้าที่เชื่อมโยงเสมอ หน้าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงจะได้รับการตรวจสอบเพื่อหาการฝ่าฝืนกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะที่สร้างลิงก์ ไม่พบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายในขณะสร้างลิงก์ อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบเนื้อหาของหน้าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องนั้นไม่สมเหตุสมผลโดยปราศจากข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนของการฝ่าฝืนกฎหมาย เราจะลบลิงก์ที่เกี่ยวข้องออกทันทีหากพบการฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ

การบริการและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของคอนติเนนทอลทั่วโลก

เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคอนติเนนทอล ที่ไม่ได้มีวางจำหน่ายในประเทศของคุณ การมีอยู่ของข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์นี้ไม่ใช่เป็นการบ่งชี้เจตนาจากคอนติเนนทอล เอจี ว่ามีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจําหน่ายทั่วโลก กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนของคอนติเนนทอลเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนในอนาคตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ปัจจุบันไม่ได้มีวางจำหน่ายในประเทศของคุณ

แบรนด์สินค้าและกฎหมายลิขสิทธิ์

แบรนด์สินค้าและโลโก้ (“เครื่องหมายการค้า”) ที่ได้แสดงไว้บนเว็บไซต์เหล่านี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท คอนติเนนทอล เอจี หรือบริษัทย่อย ไม่มีข้อมูลใดๆ บนเว็บไซต์เหล่านี้ที่แจ้งว่าให้ใบอนุญาตหรือให้ใช้แบรนด์สินค้า ซึ่งจะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมอย่างชัดเจนจากบริษัทคอนติเนนทอล เอจี เท่านั้นสำหรับประเด็นดังกล่าวห้ามมีการใช้เครื่องหมายการค้าเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด คอนติเนนทอล เอจี ถือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัททั่วโลกภายในขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Continental AG หรือบริษัทย่อย เป็นผู้สร้างภาพถ่ายและภาพประกอบ ("ผลงาน") ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ และในกรณีอื่น ๆ Continental AG มีสิทธิ์ในการใช้ผลงานที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่แสดง หากไม่มีการอนุญาตอย่างชัดแจ้งบนเว็บไซต์นี้ ต้องไม่ตีความข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ว่าเป็นการให้ลิขสิทธิ์สำหรับผลงานเหล่านี้ โดยการให้ลิขสิทธิ์จะต้องได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Continental AG ห้ามใช้ผลงานเหล่านี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด Continental AG จะบังคับใช้ลิขสิทธิ์ทั่วโลกตามขอบเขตของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง