Working@Continental
© Continental AG

ร่วมงานกับคอนติเนนทอล

คอนติเนนทอลมีพนักงานกว่า 240,000 คน ใน 59 ประเทศทั่วโลก* พนักงานทุกคนมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีอัจฉริยะ ผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีความปลอดภัยสูง พร้อมความสะดวกสบาย และปรับการใช้งานได้ตามความต้องการ เรายอมรับการแบ่งปันความคิด เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และประสบความสำเร็จ 
เราสนับสนุนการทำงานร่วมกันของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทั่วโลกเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จของโครงการ ไม่มีใครแต่งแต้มอนาคตเพียงลำพังโดยปราศจากความร่วมมือของเพื่อนพนักงานในองค์กร

คอนติเนนทอลให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรที่ให้แรงบันดาลใจ เปิดกว้าง และให้ผลตอบแทนคุ้มค่าแก่พนักงาน จากแบบสอบถามความคิดเห็นพนักงานทั่วโลก พบว่าพนักงานคอนติเนนทอลมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานกับคอนติเนนทอล เนื่องด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความสามารถของพนักงาน เห็นคุณค่าของการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงสนับสนุนการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้ง บุคลากรของเรา ตั้งแต่ผู้คุมเครื่องจักรไปจนถึงหัวหน้าฝ่าย ต่างมีส่วนร่วมในความสำเร็จ เราเชื่อในการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน การเรียนรู้จากประสบการณ์ และเราเชื่อมั่นในความความหลากหลายของบุคลากร เนื่องจากพนักงานแต่ละท่านมีมุมมองความคิดที่แตกต่างกัน ทั้งคุณสมบัติ ประสบการณ์ และทัศนคติด้านวัฒนธรรมต่างมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจของเรา

การทำงานอย่างอิสระที่คอนติเนนทอล

โครงการ Flexibility Initiative มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถรักษาสมดุลระหว่างงานกับเรื่องส่วนตัว คอนติเนนทอลมีนโยบายเกี่ยวกับการทำงานนอกสถานที่ การทำงานพาร์ทไทม์ หรือการทำงานที่ยืดหยุ่น พร้อมทั้งการทำงานในวันหยุด โดยได้นำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับท้องถิ่น เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ เช่น กฎหมายแรงงานในท้องถิ่น ทำให้เราเป็นบริษัทระดับสากลแห่งแรกที่ให้โอกาสแก่พนักงานทั่วโลก* ทำงานที่ยืดหยุ่น ไม่ว่าจะอยู่สถานที่ตั้งใด หรือตำแหน่งงานใดก็ตาม


นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นให้พนักงานพึงพอใจในสถานที่ทำงาน ที่คุ้มครองสุขอนามัยทั้งทางกายและจิตใจ หุ่นยนต์ในสายงานการผลิตและวิวัฒนาการของเครื่องมือและแพลตฟอร์มใหม่ๆ ทำให้การทำงานพื้นฐานทั่วไปง่ายขึ้น แต่สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรการทำงานที่มีอยู่เดิมและการรับเอาวิธีคิดแบบใหม่ด้วย การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบดิจิทัลบางครั้งอาจนำไปสู่ความเครียดทางจิตใจและภาระงานที่มากเกินไป ดังนั้น เราจึงให้ความสำคัญในเรื่องของการเพิ่มความยืดหยุ่น สุขภาพ ความรับผิดชอบ และอำนาจการตัดสินใจด้วยตนเองของพนักงานของเรา คอนติเนนทอลได้ริเริ่มโครงการสุขภาพเชิงป้องกัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ จากสถิติ แสดงให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวประสบผลสำเร็จเนื่องจากชั่วโมงการลาป่วย และอัตราการบาดเจ็บจากการทำงานลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้ริเริ่มรางวัลสุขอนามัยในองค์กร


*เริ่มต้นใน 21 ประเทศที่ซึ่งมีพนักงานคิดเป็นร้อยละ 90 ของบุคลากรของเราทั่วโลก