Sugestii
  Navigare directă la

   SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI 

   Organizatorul Tombolei “Continental Open Doors” este Continental Automotive Products SRL (cu sediul in Timisoara, strada Avram Imbroane, nr. 9). Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.
   Prezenții termeni și condiții generale stabilesc condițiile de candidatură și de participare la tombola cu participare gratuită “Continental Open Doors”. Câștigătorul tombolei va fi desemnat prin random.org.

    SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII TOMBOLEI 

   Tombola se va desfasura in data de 20 aprilie 2024 iar rezultatele se vor anuța pe pagina de Facebook a Continental Romania, www.facebook.com/RomaniaContinental/ 

   SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE 

   Tombola este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Pot participa si angajatii companiei organizatoare. Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Participanții își pot rezerva în mod gratuit biletul de pe site-ul iabilet.ro și intră astfel în tombolă. 

   SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE ȘI REGULI DE CONFIDENȚIALITATE 

   Organizatorul este o companie în cadrul căreia sunt stabilite și aplicate înalte standarde de administrare a afacerilor și a activităților transparente, ceea ce înseamnă un comportament responsabil, legal și etic la nivel rezonabil, care include, în același timp, respectarea confidențialității și protecția datelor cu caracter personal. Luând în considerare standardele menționate mai sus Organizatorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent, în conformitate cu reglementările în vigoare, și implementează măsuri tehnice și organizatorice pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva accesului neautorizat și al abuzului. In vederea desfasurarii tombolei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre Organizator, in calitate de Operator de date. Organizatorul este conștient de faptul că protecția datelor cu caracter personal este importantă pentru participanții la tombolă. Din acest motiv dorim să vă informăm despre natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm, modul de gestionare al acestora, precum și modul în care asigurăm protecția lor. 

   Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul tombolei 

   În cadrul tombolei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal: 

   i) Nume și prenume; 

   ii) Adresa de email; 

   în plus, pentru câștigători: număr telefon 

   Scopul prelucrării 

   Datele cu caracter personal ale participanților la tombolă vor fi prelucrate de către Operator în vederea: i) Organizării si desfășurării tombolei 

   ii) Desemnării și validării câștigătorilor 

   iii) Atribuirii premiilor 

   iv) Îndeplinirii obligațiilor financiar-contabile ale Operatorului 

   v) Verificării și soluționării eventualelor sesizări și reclamații și protecției juridice a Operatorului
    

   Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal 

   Pentru scopurile de mai sus, prelucrarea datelor personale se face în baza următoarelor temeiuri: 

   i) executarea unui contract (prezentul Regulament) la care participantii la tombolă sunt parte, în scopurile prevăzute la punctul i) – iii); 

   ii) obligația legală în contextul operațiunilor financiar contabile, inclusiv fiscal respectiv publicarea listei câștigătorilor și a premiilor acordate 

   iii) interesul legitim al Organizatorului constând în protejarea intereselor, drepturilor, libertăților sale, inclusiv in contextul unor acțiuni judiciare, arbitrare, mediere ori alte mecanisme legale, precum si al procedurilor (inclusiv necontencioase) de solutionare de sesizari si reclamatii în scopul definite la lit. (v);

   Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

   Colectăm, stocăm, utilizăm sau transmitem datele dvs. cu caracter personal pentru perioade limitate si determinatede timp, urmărind o abordare minimalist a prelucrării. Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi stocate pentru perioade determinate conform următoarelor criterii:
   i)Datele cu caracter personal ale câștigătorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani de la data colectării acestora. 

   ii)Datele cu caracter personal ale câștigătorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercitiului financiar în care a avut loc plata impozitului din premii. 

   iii)Datele cu caracter personal ale participanților care nu au fost desemnați câștigători vor fi stocate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 luni de la data colectării acestora.
   La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare. 

   Organizatorii garantează că datele dvs. cu caracter personal nu vor fi vândute și nu vor fi transmise sau împrumutate unor părți terțe, în cazul în care acest lucru nu este necesar pentru a îndeplini scopul specific pentru care ne-ați furnizat datele dvs. cu caracter personal, de asemenea, garantează că datele dvs. cu caracter personal nu vor vi comunicate oricărui alt destinatar neautorizat. 

   Există posibilitatea să fim nevoiți să furnizăm datele dvs. cu caracter personal unei autorități publice competente, în cazul în care acest lucru este impus prin lege sau prin alte reglementări obligatorii.

   Exercitarea drepturilor de către persoana vizată 

   În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură participanților, pe durata Campaniei, următoarele drepturi: 

   i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; 

   ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 

   iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 

   iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal

   v) dreptul la restricționarea prelucrării; 

   vi) dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul; 

   vii) dreptul la portabilitate a datelor; 

   viii) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

   Participantii își pot exercita drepturile menționale anterior printr-o cerere simpla scrisa, datata, semnată și adresată Operatorului la adresa de email dataprotection.romania@continental.com

   În momentul recepționării uneia dintre cererile menționate mai sus, vom răspunde solicitării dvs. în termenul legal, de regulă nu mai târziu de 30 de zile de la recepționarea acestora. 

   Securitatea datelor 

   Am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la tombolă. Astfel, am avut în Vedere măsuri tehnice și organizatorice pentru a preveni distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată a datelor dvs. sau accesul unei părți terțe neautorizate sau oricare altă prelucrare neautorizată a acestora. De asemenea, accesul la datele dvs. cu caracter personal este limitat la acei angajați care au nevoie de aceste informații pentru executarea scopurilor prelucrarii.. Educăm continuu angajații noștri despre importanța confidențialității datelor sau cea a protecției vieții private și a datelor dvs. cu caracter personal. Colectăm doar acele informații care sunt necesare pentru o anumită procesare și nu le stocăm mai mult decât este necesar sau decât este stabilit prin prevederile legale.


   Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale


   Operatorul are dreptul de a modifica dispozițiile prezentului capitol oricând pe durata desfașurării tombolei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului, respectiv va fi adusă la cunoștinața participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament.
    

   În măsura în care în cadrul tombolei, participanții dezvăluie date cu caracter personal aparținând unor terțe persoane, participanții confirmă că au informat aceste persoane cu privire la modul în care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate și faptul că aceste date sunt folosite în scopul desfașurarii Campaniei și ca au obținut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. În acest sens, participanții au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la conținutul prezentei secțiuni. 

   Datele personale ale participanților la tombolă vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date și cu Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

   SECTIUNEA 5. MECANISMUL TOMBOLEI 

   Utilizatorii pot participa la tombolă astfel: 

   Participanții își pot rezerva în mod gratuit biletul de pe site-ul iabilet.ro și intră astfel în tombolă.

   SECTIUNEA 6. PREMIILE TOMBOLEI
   Se vor acorda premiile: 1* Xiaomi Friteuză Smart Air Fryer Pro 4L, 1* Huawei Band 8 midnight black, 1* Cameră de supraveghere exterior wireless TP-Link. Valoarea totală a premiilor este de 186 de euro.

   SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI 

   Castigatorii tombolei vor fi desemnati prin tragere la sorti dintre cei care indeplinesc conditiile de mai sus, folosind site-ul Random.org pentru a asigura sanse egale fiecarui participant care indeplineste conditiile de eligibilitate in data de 20 aprilie 2024. Toti participantii la tombolă trebuie sa indeplineasă conditiile Regulamentului.

   SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI 

   Castigatorilor tombolei li se va aduce la cunostinta rezultatul tombolei in data de 20 aprilie 2024 astfel: Câștigătorii vor fi menționați în postarea evenimentului create de platforma de socializare Facebook iar în plus li se va comunica faptul că au fost desemnați câștigători via e-mail. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el. 

   SECTIUNEA 9. INCETAREA TOMBOLEI 

   Prezenta tombolă va inceta de drept la data de 20 aprilie 2024, ora 23.59 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora de natura a face imposibila derularea. 

   SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL TOMBOLEI 

   Regulamentul tombolei este disponibil in mod gratuit pe site-ul Continental Romania (www.continental.com/ro-ro). Prin participarea la acest Concurs / Tombolă, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe www.continental.com/ro-ro. 

   SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE 

   Organizatorul tombolei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanelor castigatoare. 

   SECTIUNEA 12. LITIGII 

   Prezenții termeni și condiții generale trebuiesc interpretate în conformitate cu legislația română. Organizatorii au dreptul de a retrage, modifica sau completa regulile de participare la concursul / tombola organizată, de a schimba formatul, durata sau termenii concursului /tombolei, ori de a amâna sau anula tombola. In cazul unor litigii aparute intre Organizatorul tombolei si participantii la tombolă, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

    SECȚIUNEA 13. ACTUALIZAREA ȘI MODIFICAREA 

   Ne rezervăm dreptul la modificarea sau actualizarea porțiunilor de text cuprinse în prezentele Reguli în orice moment și fără vreo notificare prealabilă. Vizitați periodic pagina noastră de internet pentru a fi la curent cu modificările sau actualizările prezentelor Reguli. Data intrării în vigoare a versiunii actuale a Regulilor va fi publicată.