Návrhy
  Přejděte přímo na

   Právně závazná verze je ta v německém jazyce.

   Využívání webových stránek; ručení za výrobky

   Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou nezávazné a jsou k dispozici pouze pro informační účely. Mají jen informativní charakter a nepředstavují nabídky ve smyslu aplikovatelných zákonných ustanovení; bližší informace a smluvní podmínky si lze vyžádat u příslušných smluvních prodejců. Na základě informací uvedených na webu nemůže vzniknout smluvní vztah, pokud jde o zde prezentované zboží.

   Informace uvedené na těchto webových stránkách a také výrobky a služby popsané v těchto informacích mohou být kdykoliv změněny nebo aktualizovány bez předchozího oznámení ze strany společnosti Continental AG. Není-li výslovně uvedeno jinak, neobsahují webové stránky společnosti Continental AG žádné garance nebo údaje o vlastnostech, za které by společnost Continental AG ručila, ať už explicitně či implicitně, a to ani pokud se jedná o aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu těchto informací.

   Společnost Continental AG nepřebírá v souvislosti se svými webovými stránkami žádné ručení. Vylučujeme ručení za jakékoliv přímé či nepřímé škody, požadavky na náhradu škody, následné škody jakéhokoliv druhu a právního důvodu, které vznikly v důsledku vašeho přístupu nebo využívání webových stránek, zvláště pak zanesením virů do vašeho počítačového systému.

   Pro opodstatněnost a dodržení závazků a záruk společnosti Continental AG za výrobky a služby firmy Continental jsou rozhodující výhradně příslušná uzavřená smluvní ujednání s ohledem na platnou verzi všeobecných obchodních podmínek společnosti Continental AG.

   Upozornění na externí odkazy

   Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, u nichž nemáme žádný vliv na obsah. Proto také nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za takový další obsah. Příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránky je vždy odpovědný za obsah odkazovaných stránek. Odkazované stránky byly v době vytváření odkazů zkontrolovány ohledně případného porušení právních předpisů. Nelegální obsah nebyl zjištěn v okamžiku vytvoření odkazů. Průběžná kontrola obsahu odkazovaných stránek však není přiměřená bez konkrétního náznaku porušení právních předpisů. Okamžitě odstraníme příslušné odkazy, pokud se zjistí, že porušují jakýkoli právní předpis.

   Celosvětová dostupnost výrobků

   Tento web může obsahovat informace o výrobcích společnosti Continental, které nejsou ve vaší zemi dostupné. Přítomnost takovýchto informací na tomto webu neznamená, že má společnost Continental AG v úmyslu deklarovat celosvětovou dostupnost příslušných výrobků. Chcete-li se dozvědět více o budoucích záměrech společnosti o výrobcích, které ještě nemáte k dispozici, informujte se prosím u svého prodejce nebo zástupce společnosti Continental.

   Značky a autorská práva

   Značky a loga (dále jen „značky“), které jsou zobrazeny na těchto webových stránkách, jsou majetkem společnosti Continental AG nebo jejích dceřiných společností. Žádnou z informací uvedených na tomto webu nelze vykládat jako poskytnutí licencí nebo značek. K tomu je zapotřebí výslovný písemný souhlas společnosti Continental AG. Neoprávněné použití těchto značek je nejpřísněji zakázáno. Společnost Continental AG bude po celém světě prosazovat svá práva na duševní vlastnictví v rozsahu aktuálně platných zákonů.

   Společnost Continental AG nebo její dceřiné společnosti jsou autory fotografií a ilustrací („děl“) uvedených na těchto webových stránkách; společnost Continental AG je oprávněna využívat díla, která jsou chráněna autorskými právy. Pokud to na těchto webových stránkách není výslovně povoleno, žádná z informací na této webové stránce nesmí být chápána jako poskytnutí licencí na tato díla. K tomu je zapotřebí výslovný písemný souhlas společnosti Continental AG. Neoprávněné využívání těchto děl je přísně zakázáno. Společnost Continental AG bude v rozsahu aktuálně platných zákonů celosvětově prosazovat svá autorská práva.