Návrhy
  Přejděte přímo na
   Výsledky za 9 měsíců
   Zpráva
   11. listopadu 2020

   Třetí čtvrtletí: Mírné zotavení v nadále velmi proměnlivém tržním prostředí

   • Obrat dosažený koncernem ve výši 10,3 miliardy euro (3. čtvrtletí 2019: 11,1 miliardy euro)
   • Očištěný ziskový ukazatel EBIT ve výši 832 milionů euro (3. čtvrtletí 2019: 612 milionů euro) /marže určená z očištěného ziskového ukazatele EBIT ve výši 8,1 procenta (3. čtvrtletí 2019: 5,6 procenta)
   • Ziskový ukazatel EBIT v hodnotě -637 milionů euro ve třetím čtvrtletí (3. čtvrtletí 2019: 1,971 milionů euro) a čistý hospodářský výsledek v hodnotě -719 milionů euro, v důsledku již oznámeného snížení hodnoty a výdajů (3. čtvrtletí 2019: 1,986 milionů euro)
   • Volný peněžní tok před akvizicemi a účinky vyčlenění: 1,8 miliardy euro (3. čtvrtletí 2019: 343 milionů euro)
   • Předseda představenstva dr. Elmar Degenhart: „Ve třetím čtvrtletí jsme si s ohledem na provozní výsledky vedli poměrně dobře. Pevně věříme, že za celý rok dosáhneme kladných hodnot volného hotovostní toku před akvizicemi a účinky vyčlenění.“
   • Výhled na obchodní rok 2020: Obrat koncernu ve výši zhruba 37,5 miliardy euro / marže určená z očištěného ziskového ukazatele EBIT ve výši zhruba 3 procenta / kladný volný hotovostní tok před akvizicemi a účinky vyčlenění
   • Miliardové zakázky v oblasti budoucích technologií, jakými jsou integrované brzdové systémy a vysokonapěťové akumulátory pro elektrická vozidla

   Hannover, 11. listopadu 2020. V nadále velmi proměnlivém tržním prostředí dosáhla společnost Continental v třetím čtvrtletí roku 2020 solidního celkového čtvrtletního hospodářského výsledku. Uplynulé čtvrtletí se podle očekávání vyvíjelo, s ohledem na provozní výsledky, lépe než historicky slabé druhé čtvrtletí roku 2020. Obrat koncernu tedy ve třetím čtvrtletí dosáhl 10,3 miliardy euro (3. čtvrtletí 2019: 11,1 miliardy euro). Po očištění o účinky změn konsolidačního rámce a směnných kurzů činil proti srovnatelnému období roku 2019 pokles 2,7 procenta, poté co se ve druhém čtvrtletí 2020 pohyboval ještě na úrovni -40 procent. Očištěný provozní výsledek dosáhl ve třetím čtvrtletí v porovnání se stejným obdobím předchozího roku 832 milionů euro (3. čtvrtletí 2019: 612 milionů euro). To odpovídá marži určené z očištěného ziskového ukazatele EBIT ve výši 8,1 procenta (3. čtvrtletí 2019: 5,6 procenta).

   „Ve třetím čtvrtletí jsme si s ohledem na provozní výsledky vedli poměrně dobře. Opatření, která jsme zavedli bezprostředně po propuknutí pandemie koronaviru, plně zaúčinkovala. Přijetím těchto opatření jsme ihned a výrazně přibrzdili. V Číně a Severní Americe jsme po opětovném oživení trhů se stejnou razancí znovu zrychlili. Díky své agilitě a disciplinovanému řízení nákladů jsme nyní v celosvětovém měřítku konkurenceschopnější. V nadále složité ekonomické situaci tak podáváme více než uspokojivý výkon, na kterém lze dále stavět. Je pro nás podnětem k tomu, abychom do budoucna hleděli sice stále ještě s určitou opatrností, přesto však optimisticky. Pevně věříme, že za celý rok dosáhneme kladných hodnot volného hotovostního toku před akvizicemi a účinky vyčlenění,“ uvedl předseda představenstva koncernu Continental dr. Elmar Degenhart ve středu u příležitosti zveřejnění čtvrtletních čísel v Hannoveru.

   A dodal: „Tímto momentálním vývojem se však nesmíme nechat zmást: automobilové trhy v celém světě před sebou mají ještě několik dlouhých let, než se zcela vzpamatují, a zároveň se nacházejí uprostřed hluboko sahající technologické transformace. Vzhledem k opět rostoucím počtům nakažených koronavirem zůstávají světové trhy nevyzpytatelné. Celková krizová situace proto až příliš zřetelně potvrzuje skutečnost, že především důsledné a zároveň flexibilní jednání zajišťuje konkurenceschopnost i budoucí životaschopnost. Na to cílí náš strukturální program i naše nová organizační struktura a strategie. V podobě nejnověji přijatých rozhodnutí na úrovni představenstva a dozorčí rady jsme dosáhli důležitého milníku a nyní se ještě odhodlaněji zaměřujeme na budoucí rentabilní růst, kterého chceme dosáhnout pomocí nových technologií.“

   Příznivý vývoj trhů určují Severní Amerika a Čína / Evropa je nadále slabá

   Vývoj na trzích byl v třetím čtvrtletí zejména v Číně (6,3 milionu jednotek / +10,7 procenta) a rovněž v Severní Americe (4,0 milionu jednotek / +0,5 procenta) lepší, než jaký byl očekáván. Výroba osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel se v Evropě (4,2 milionu jednotek / -8,0 procenta) – především v Německu (0,9 milionu jednotek / -16,1 procenta) – ještě nevzpamatovala a pohybuje se výrazně pod úrovní minulého roku. Podle předběžných číselných údajů za třetí čtvrtletí se celosvětová výroba osobních a lehkých užitkových vozidel snížila o zhruba 3,5 procenta na celkem 20,3 milionu jednotek (3. čtvrtletí 2019: 21,0 milionu jednotek).

   Snížení hodnoty a výdaje související s restrukturalizací zatěžují vykazovaný výsledek

   Jak bylo vysvětleno v povinném sdělení z 21. října 2020, mají tržní předpoklady, které byly stanoveny a přizpůsobeny v rámci ročního procesu plánování, ve třetím čtvrtletí roku 2020 v obchodní divizi Vehicle Networking and Information za následek snížení kapitálové hodnoty nehmotných aktiv ve výši 649 milionů euro, které se však neprojevilo v peněžních tocích. Podstatná část tohoto obnosu přitom připadá na akvizice uskutečněné před obchodním rokem 2008. Při plánování byly navíc zohledněny očekávané účinky restrukturalizačních opatření.

   Kromě toho došlo ve třetím čtvrtletí 2020 ke vzniku restrukturalizačních výdajů a ke snížení hodnoty hmotného investičního majetku ve výši 687 milionů euro, a to v rámci rozšířeného strukturálního programu „Transformace 2019–2029“. Ve čtvrtém čtvrtletí jsou pak v souvislosti s tímto programem očekávány další výdaje související s restrukturalizací i další snížení hodnoty hmotného investičního majetku v dosud nestanovené výši.

   Tato snížení hodnoty a výdaje související s restrukturalizací měly za následek zápornou hodnotu ziskového ukazatele EBIT vykázaného za třetí čtvrtletí 2020. Totéž platí pro koncernový výsledek určený k připočtení podílníkům. Provozní výsledek (EBIT) tedy ve třetím čtvrtletí 2020 dosáhl -673 milionů euro (3. čtvrtletí 2019: -1,971 milionů euro). To odpovídá marži určené ze ziskového ukazatele EBIT ve výši -6,5 procenta (3. čtvrtletí 2019: -17,7 procenta). Čistý hospodářský výsledek činí -719 milionů euro (3. čtvrtletí 2019: -1,986 milionů euro).

   Zvýšený volný peněžní tok před akvizicemi a dopady vyčlenění

   Ve třetím čtvrtletí roku 2020 činil volný peněžní tok před akvizicemi a dopady vyčlenění 1,8 miliardy euro (3. čtvrtletí 2019: 343 milionů euro). Ve druhém čtvrtletí 2020 měl tento ukazatel zápornou hodnotu ve výši 1,8 miliardy euro. „Nepříznivé účinky na pracovní kapitál z druhého čtvrtletí se podle očekávání podařilo neutralizovat stabilizací obchodní činnosti ve třetím čtvrtletí,“ vysvětlil Wolfgang Schäfer, člen představenstva a finanční ředitel společnosti Continental.

   Výhled na obchodní rok 2020

   Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020 očekává společnost Continental pokles celosvětové výroby osobních a lehkých užitkových vozidel o 4 až 6 procent ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Pro celý rok 2020 předpovídá podnik pokles o zhruba 18 až 19 procent. Na základě tohoto předpokládaného objemu výroby, stejně jako prognóz týkajících se vývoje na trzích s náhradními pneumatikami, a zejména za předpokladu neexistence nových, neočekávaných účinků dosud přetrvávající pandemie koronaviru na výrobu, dodavatelský řetězec a poptávku zákazníků, očekává společnost Continental v současnosti pro obchodní rok 2020 dosažení koncernového obratu ve výši zhruba 37,5 miliardy euro a marže určené z očištěného ziskového ukazatele EBIT ve výši zhruba 3 procenta.

   V případě automotive obchodních divizí Autonomous Mobility and Safety, Vehicle Networking and Information a Powertrain počítá technologický podnik s obratem ve výši zhruba 22,0 miliardy euro a s marží určenou z očištěného ziskového ukazatele EBIT ve výši -1,5 procenta. Tento výhled zohledňuje mimo jiné očekávané rezervy, které budou vytvářeny na záruky, a vyšší čisté náklady na výzkum a vývoj než doposud. Tyto faktory citelně zatíží očištěný ziskový ukazatel EBIT ve čtvrtém čtvrtletí 2020.

   V případě své obchodní divize Rubber počítá společnost Continental pro obchodní rok 2020 s obratem ve výši zhruba 15,5 miliardy euro a s marží určenou z očištěného ziskového ukazatele EBIT ve výši zhruba 10,5 procenta.

   V souvislosti se strukturálním programem „Transformace 2019–2029“ jsou ve čtvrtém čtvrtletí 2020 očekávány další výdaje související s restrukturalizací i další snížení hodnoty hmotného investičního majetku v dosud nestanovené výši. Nebudou sice mít vliv na očištěný ziskový ukazatel EBIT, projeví se však značným účinkem na vykazovaný ziskový ukazatel EBIT a na koncernový hospodářský výsledek určený k připočtení akcionářům.

   Očekávané finanční investice představují zhruba 6,3 procenta z koncernového obratu.

   Pro obchodní rok 2020 očekává společnost Continental kladný volný peněžní tok před akvizicemi a účinky vyčlenění. Výše volného peněžního toku bude ovšem zřetelně nižší než v předcházejícím obchodním roce.

   Vývoj na úrovni jednotlivých sektorů

   Obrat sektoru Automotive Technologies činil 4,1 miliardy euro (3. čtvrtletí 2019: 4,7 miliardy euro) a marže určená z očištěného ziskového ukazatele EBIT činila 2,4 procenta (3. čtvrtletí 2019: 5,0 procenta). Organický vývoj obratu činil -6,4 procent.

   V oblasti budoucích technologií se společnosti Continental podařilo ve třetím čtvrtletí 2020 získat pro sektor Automotive Technologies miliardové zakázky, jako například zakázku na integrovaný brzdový systém u předního německého výrobce. Již jistý a na cestě je nový elektrický model ID.3 značky Volkswagen připojený k sítím pomocí technologie dodávané společností Continental. Pro tento model dodává technologický podnik podstatné komponenty, jakými jsou obzvláště robustní a bezúdržbové bubnové brzdy, energeticky úsporné pneumatiky, hadicová vedení k řízení teploty, centrální displej a vysoce výkonná centrální řídicí jednotka, včetně kompletního síťového připojení.

   Tato jednotka představuje centrální propojovací rozhraní mezi vozidlem a digitálním světem. V souvislosti s touto výkonnou automobilovou řídicí jednotkou již společnosti Continental náležejí zakázky, které získala od výrobců vozidel v celém světě a jejichž celková hodnota dosahuje více než 4 miliard euro.

   Sektor Rubber Technologies dosáhl obratu 4,3 miliardy euro (3. čtvrtletí 2019: 4,6 miliardy euro) a marže určené z očištěného ziskového ukazatele EBIT ve výši 15,0 procenta (3. čtvrtletí 2019: 11,8 procenta). Organický růst obratu činil -1,4 %. Příznivého vývoje marže bylo ve třetím čtvrtletí 2020 dosaženo v první řadě díky vysoké nákladové disciplíně, příznivému vývoji cen surovin i solidním odbytovým číselným ukazatelům v Číně a v Severní Americe. V Evropě zůstaly odbytové číselné ukazatele pod úrovní minulého roku. Kromě toho očekává celý tento sektor v Evropě slabý prodej zimních pneumatik.

   V divizi ContiTech se na hospodářském výsledku projevují očekávané účinky strukturálních opatření zaváděných od roku 2018, společně s vysokou nákladovou disciplínou. Díky marži určené z očištěného ziskového ukazatele EBIT ve výši 10,6 procenta ve třetím čtvrtletí 2020 (oproti 3. čtvrtletí 2019: 7,5 procenta) se divizi podařilo dosáhnout marže spadající do dvoumístného cílového koridoru. Ve třetím čtvrtletí 2020 byly u divize ContiTech poptávány zejména vzduchové pružiny pro nákladní vozidla, což souvisí s regulačními opatřeními na čínském trhu. Vítr v zádech představovaný cenami surovin a značně sníženými výdaji však nebude trvale udržitelný, což platí také pro úroveň marží dosahovanou sektorem Rubber Technologies.

   V sektoru Powertrain Technologies bylo dosaženo obratu 1,9 miliardy euro (3. čtvrtletí 2019: 1,9 miliardy euro) a marže určené z očištěného ziskového ukazatele EBIT ve výši 5,8 procenta (3. čtvrtletí 2019: -6,5 procenta). Organický vývoj obratu činil 2,4 procenta. Divize Vitesco Technologies profituje kromě vyšších objemů prodeje elektroniky k řízení pohonů a senzoriku ze zvýšené poptávky po komponentách pro elektrifikaci. Tento pozitivní vývoj se rovněž odráží v rostoucích počtech zakázek. Divize tak například ve třetím čtvrtletí získala miliardovou zakázku na plně integrovaný vysokonapěťový akumulátor pro elektrická vozidla. Tato zařízení do určité míry slouží jako transformační stanice, která v sobě sjednocuje vícero funkcí (např. regulaci postupu nabíjení, zajišťování zásobování energií), přičemž je dimenzována pro provozní napětí dosahující až 800 V.

   Na konci třetího čtvrtletí roku 2020 zaměstnávala společnost Continental více než 233 000 pracovníků. To odpovídá snížení o více než 7 700 osob v porovnání se stavem na konci roku 2019. Důvody tohoto snížení jsou nižší výrobní objemy způsobené pandemií koronaviru, zvýšení efektivity a rovněž opatření přijatá v rámci strukturálního programu.

   Dostupné dokumenty