Návrhy
  Přejděte přímo na
   Fiscal Year
   Zpráva
   05. března 2020

   Společnost Continental dosáhla v roce 2019 upravených ročních cílů a sází na zdravý ekosystém mobility

   • Obrat ve výši 44,5 miliardy € znamená lehký nárůst (za rok 2018: 44,4 miliardy €)
   • Vývoj trhu: cca o −6 % / Organický vývoj: o −2,6 %
   • Očištěný provozní výsledek 3,2 miliardy € (v roce 2018: 4,1 milliardy € / očištěná marže EBIT: 7,4 % (v roce 2018: 9,3 %)
   • Provozní výsledek (−268 milionů €) a netto výsledek (−1,2 miliardy €) záporný kvůli odpisům, které se již promítly do finančních výkazů, nemají však vliv na peněžní toky
   • Volný peněžní tok před akvizicemi a dopady vyčlenění: 1,3 miliardy € (v roce 2018: 1,9 miliardy €)
   • Návrh dividendy: 4,00 € na akcii (v roce 2018: 4,75 €)
   • Předpokládaný vývoj trhu v roce 2020: Celosvětová produkce osobních automobilů bude třetí rok po sobě pravděpodobně klesat (o 2 až 5 %)
   • Prověření dalších opatření pro zvýšení konkurenceschopnosti kvůli zhoršujícímu se prostředí / První výsledky očekávány v květnu 2020
   • Prognóza na hospodářský rok 2020: Obrat koncernu přibližně 42,5 až 44,5 miliardy € / očištěné rozpětí EBIT přibližně 5,5 až 6,5 %.

   Hannover, 5. března 2020. Společnost Continental dosáhla v silně oslabujícím tržním prostředí svých upravených cílů pro hospodářský rok 2019. Tuto informaci technologická firma oznámila ve čtvrtek na své výroční tiskové konferenci v Hannoveru. Podle předběžných údajů dosáhl obrat společnosti zahrnuté do indexu DAX v uplynulém hospodářském roce 44,5 miliardy € (v roce 2018: 44,4 miliardy €), očištěná marže EBIT 7,4 % (v roce 2018: 9,3 %). Odpovídá to očištěnému provoznímu výsledku 3,2 miliardy € (v roce 2018: 4,1 milliardy €). Zatímco výroba automobilů v roce 2019 podle posledních odhadů v celosvětovém měřítku poklesla o 6 %, zaznamenala společnost Continental organický vývoj obratu ve stejném období o −2,6 %. Společnost se tak vyvíjela lépe než její trhy.
   Současně si – jak jsme informovali na konci října 2019 – zejména nižší očekávání týkající se vývoje trhu vyžádala odpisy ve výši 2,5 miliardy €, které se neprojevily v peněžních tocích. Audit hodnoty bilancovaného goodwillu předepsaný účetními standardy vedl k vykázanému provoznímu výsledku ve výši −268 milionů € (v roce 2018: 4,0 miliardy €) a netto výsledku ve výši −1,2 miliardy € (v roce 2018: 2,9 miliardy €).
   Navzdory nepříznivé situaci a vysokým investicím dosáhla společnost Continental v uplynulém hospodářském roce dostatečného objemu peněžního toku před finančními operacemi. Volný peněžní tok před akvizicemi a efekty z právního osamostatňování divize Powertrain činil 1,3 miliardy €.
   Na základě toho a vzhledem k silné a zdravé bilanční struktuře společnosti Continental předkládá představenstvo návrh na vyplacení dividend za hospodářský rok 2019 ve výši 4,00 € (v roce 2018: 4,75 €) na akcii. 
   Při ohlédnutí za uplynulým hospodářským rokem podotkl předseda představenstva společnosti Continental Dr. Elmar Degenhart: „Společnost Continental se i v náročných dobách vyvíjí nadále lépe než její trhy.“ A k tomu doplnil: „Uplynulý rok znamenal pro celý automobilový průmysl výrazné zpomalení. Z provozního hlediska jsme si sice vedli celkově dost dobře, ale pod čarou je zejména v oblasti Automotive hospodářský výsledek za rok 2019 neuspokojivý.“ Současně poukázal na návrh dividend, které jsou ve srovnání s minulým rokem jen nepatrně nižší. Tento návrh společnost předkládá svým akcionářům v náročné celkové situaci.

   Předpokládaný vývoj trhu v roce 2020: Celosvětová produkce osobních automobilů bude třetí rok po sobě klesat

   Pro rok 2020 společnost Continental neočekává žádné oživení hospodářského prostředí. Společnost tak počítá v roce 2020 třetí rok po sobě s poklesem celosvětové produkce osobních a lehkých užitkových vozů. Očekávaný rozsah poklesu se bude pravděpodobně pohybovat mezi 2 a 5 % v porovnání s minulým rokem. Tyto odhady zohledňují dopady koronaviru na objem výroby, které bylo možné k dnešnímu dni vyčíslit. Společnost Continental tak aktuálně vychází z celosvětového poklesu produkce v prvních třech měsících současného hospodářského roku o více než 10 % ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. V Číně bude tento pokles za toto období činit pravděpodobně minimálně 30 %. Odhad vývoje trhu nezahrnuje případná další pokračující omezení výroby a dodavatelského řetězce či poptávky nad tento rámec kvůli přetrvávající koronavirové infekci. Aktuálně nelze tato omezení odhadnout.
   „Hospodářské prostředí bude i v roce 2020 náročné,“ prohlásil finanční ředitel společnosti Continental Wolfgang Schäfer. Dodal ještě: „Vedle poklesu výroby na trh doléhají turbulence z koronavirové epidemie, dále nevyřešené obchodní konflikty, drastické zpřísnění emisních předpisů v Evropě či razantně postupující digitalizace obchodních procesů a produktů globálně propojeného automobilového průmyslu.“

   Předpokládaný obchodní vývoj v roce 2020: Klesající obrat na oslabujících trzích

   Z důvodu pokračující nejistoty na trzích se obchodní rok 2020 rozebíhá podle očekávání opatrně. Společnost Continental počítá na základě předpokládaného vývoje na svých trzích a v průmyslových odvětvích pro rok 2020 s obratem koncernu ve výši cca 42,5 až 44,5 miliardy € a s očištěnou marží EBIT ve výši ca 5,5 až 6,5 %. Celkový obrat nové divize Automotive Technologies a bývalé divize Powertrain by tak měl být přibližně 25,5 až 26,5 miliardy €, očištěná marže EBIT přibližně 3 až 4 procenta. Obrat divize Rubber Technologies by měl dosáhnout přibližně 17 až 18 miliard €, očištěná marže EBIT přibližně 10 až 11 %.

   Strukturální program „Transformace 2019–2029“: Prověření dalších opatření

   Strukturální program „Transformace 2019–2029“ je odpovědí společnosti Continental na celosvětový pokles v automobilovém průmyslu, přelomový technologický posun v oblasti pohonu a stále razantnější digitalizace produktů a obchodních procesů. „Rok 2020 se stane přechodovým rokem naší strukturální transformace. Náš strukturální program a naše nové organizační struktury povedou ve střednědobém horizontu k citelnému pokroku,“ vyjádřil Degenhart svůj optimismus.
   Současně poukázal na zhoršení hospodářské situace na celém světě, ke kterému došlo od vyhlášení strukturálního programu v září roku 2019. Absolutní pokles výroby osobních automobilů a lehkých užitkových vozů tak mezitím nabral rozměrů krizových let 2008/09. Přispívá k tomu navíc aktuálně šíření koronaviru a s tím spojené omezení výroby v Číně.
   „Nejistota v průmyslových odvětvích, která jsou pro nás relevantní, očividně roste. Konjunkturní oživení, ve které doufáme, tak zůstává nadále v nedohlednu,“ řekl předseda představenstva a dodal k tomu: „Proto nyní prověřujeme, jakým způsobem budeme nad rámec našeho již zavedeného strukturálního programu pomocí dalších opatření ve střednědobém horizontu reagovat na zhoršující se celkovou situaci a její důsledky. Sledujeme při tom především dva důležité cíle, které jsou pro náš úspěch zásadní: neustále rostoucí produktivitu a naši trvalou konkurenceschopnost.“ S prvními výsledky tohoto procesu firma počítá aktuálně v květnu 2020 a bude o nich potom informovat. 
   Na možnost dalších úprav společnost Continental poukázala již při avizování strukturálního programu na konci září 2019 a tehdy nevyloučila další projekty, pokud by účinnost tehdy definovaných opatření nestačila k dosažení plánovaných výsledkových cílů.

   Degenhart: „Společnost Continental se v předstihu a včas připravila na každou situaci.“

   Pokud jde o střednědobé a dlouhodobé výzvy celosvětového automobilového průmyslu, je Degenhart optimistou: „Společnost Continental a její průmyslová odvětví v současnosti procházejí hlubokou transformací. Ta ovlivňuje vše, co je podstatou naší činnosti: produkty, procesy, obchodní modely a struktury. Stojíme před velkými výzvami, pro společnost Continental však vidím především enormní příležitosti.“ Společnost Continental se podle něj v předstihu a včas dobře připravila, a to technologicky i bilančně. „Dnes jsme výrazně připravenější než před poslední recesí v automobilovém průmyslu. Máme jasný plán pro naši úspěšnou budoucnost,“ řekl Degenhart. 

   Zacíleno na oblasti růstu přinášející zisk

   Významnou součástí tohoto plánu je posílení oblastí růstu přinášejících zisk a plná koncentrace na ně. Patří k tomu asistovaná, automatizovaná a sítí propojená jízda, realizace nové architektury vozidel a vytváření sítí vozidel pomocí nových vysoce výkonných počítačů, využití softwaru a dat na základě inteligentních produktů z plastu, kaučuku nebo elektroniky či obchodování s komerčními i koncovými zákazníky. Při využití kapitálu je prioritou jasně a jednoznačně růst přinášející zisk. To je spojeno s dalším posilováním firemní kultury. K jejím hlavním prvkům patří hodnoty koncernu Continental, decentralizovanější rozhodovací kompetence a perspektivní kvalifikace zaměstnanců. „Dodavatelé jako společnost Continental významnou měrou přispívají ke zdravému ekosystému mobility, který současně chrání ekologické, ekonomické a společenské klima,“ řekl Degenhart.

   Společnost Continental bude i nadále investovat vysoké částky do mobility zítřka.

   Společnost Continental prováděla i v uplynulém hospodářském roce vysoké investice. „Investujeme miliardové částky do mobility zítřka. V celosvětovém měřítku si to v těchto náročných časech může dovolit jen několik málo firem. Současně jsme citelně zvýšili naši nákladovou disciplínu ve všech oblastech,“ uvedl finanční ředitel Wolfgang Schäfer. 
   Jen v uplynulém hospodářském roce 2019 investovala společnost Continental kolem 6,7 miliard € (v roce 2018: 6,3 miliard €) do výzkumu a vývoje, hmotného investičního majetku a do softwaru.

   Společnost Continental stojí na pevných finančních základech

   K 31. prosinci 2019 měla společnost Continental k dispozici rezervu likvidity v celkové výši 8 miliard € (v roce 2018: 6,3 miliardy €), z toho 3,3 miliardy € (v roce 2018: 2,8 miliardy €) tvořily likvidní prostředky a 4,7 miliardy € představovaly přislíbené a nevyužité úvěrové linky (v roce 2018: 3,5 miliardy €). „Společnost Continental stojí na pevných finančních základech. Jsme tak dobře připraveni do dalších let,“ řekl Schäfer a dodal: „V roce 2019 jsme se čtyřmi emisemi dluhopisů a revolvingovým úvěrem dosáhli velmi dobrých podmínek. Dosažená zlepšení jsou výsledkem, a tím i dalším dokladem naší pevné bilanční struktury.“ Nový revolvingový úvěr společnost Continental jako jedna z prvních průmyslových firem opatřila kritérii, která odměňují trvale udržitelné hospodaření.

   Do roku 2022 by měl počet softwarových a IT expertů stoupnout o 10 %

   U mobility zítřka jde především o elektroniku, software a senzoriku. Již dnes tak automobilová divize vytváří 70 % obratu společnosti Continental. Brzy to bude 80 %. Na základě nových funkcí se v nadcházejících deseti letech zdesetinásobí podíl softwaru ve vozidle. „Společnost Continental bude ze softwarového boomu těžit,ׅ“ uvedl Degenhart. Na nových trendech a technologiích totiž ve společnosti Continental pracuje více než 51 000 inženýrů, z toho více než 20 000 softwarových a IT expertů. Společnost Continental plánuje zvýšit jejich počet do konce roku 2022 na 22 000. Jen v oblasti umělé inteligence (AI) v současnosti působí více než 900 zaměstnanců. Do roku 2022 by znalosti z oblasti umělé inteligence mělo mít již 1 900 zaměstnanců společnosti Continental. V zájmu nepřetržitého rozvoje softwarových projektů sází společnost Continental na softwarová kompetenční centra po celém světě, a to v Asii, Evropě a v USA. Celosvětový tým společnosti Continental tvořilo na přelomu roku více než 241 000 zaměstnanců (v roce 2018: více než 243 000) v 59 zemích a trzích.

   Společnost Continental skládá z řídicích jednotek vysoce výkonné počítače s novými funkcemi

   Z dnešních až 100 řídicích jednotek jich do budoucna ve vozidle bude asi deset. Společnost Continental v těchto vysoce výkonných počítačích sdružuje mnohostranné balíčky funkcí na základě vlastního softwaru a algoritmů či aplikací softwarových partnerů. „Jen několik málo systémových dodavatelů je schopno spojit takto ohromná množství softwaru pro vozidlo budoucnosti a vzájemně je sladit. Společnost Continental k nim patří a podařilo se jí na to již získat několik velkých zakázek velkosériových výrobců z celého světa,“ vysvětlil Degenhart.

   Společnost Continental dodává vysoce výkonné počítače již sériově

   Společnost Continental dodává již dnes vysoce výkonné počítače pro nová vozidla, které se vyrábějí sériově ve velkých počtech kusů. Vysoce výkonné počítače společnosti Continental umožňují vysokou míru propojení vozidel do sítě. Patří k tomu možnost nainstalovat ve vozidle nové funkce, ale i bezpečnostní aktualizace, které se přenášejí pomocí radiového signálu. Nové počítače jsou natolik výkonné, že umožňují zcela nové aplikace ve vozidle. „Ze současného velkého počtu jich bude výrazně méně. Naše nové počítače ve vozidle snižují komplexnost a umožňují nové dimenze jízdního komfortu konkrétně i pro elektromobily. S našimi systémy se vozidlo stane aktivní součástí internetu. Jsme tak průkopníkem, který udává směr, pokud jde o softwarovou kompetenci ve vozidle zapojeném do sítě,“ uvedl Degenhart.
   Odborníci ve společnosti Continental počítají od modelového roku 2030 s padesátkrát větším dostupným výpočetním výkonem oproti dnešku. Tento výkon je nutný. Umožňuje kontinuální aktualizaci softwaru ve vozidle. Bude tak možné uzpůsobit komplexní funkce měnícím se přáním zákazníků a rostoucím nárokům.

   Ve vozidle budoucnosti: Displeje a kamery či inteligentní plochy

   Výkonné palubní počítače umožní kromě toho zcela nové koncepce ovládání v interiéru vozidla. Displeje a kamery či inteligentní a variabilní plochy budou v budoucnu plynule sloučeny s aktivní haptickou zpětnou vazbou. Vozidla tak budou vybavena velkými, klenutými skleněnými plochami z několika displejů a dotykových obrazovek, které budou sahat přes celou šířku vozidla. Budou doplněny interaktivními ovládacími prvky, které budou zapuštěné do plochy. Dokud nebudou potřeba, nebudou vidět.
   Pomocí tištěné elektroniky bude společnost Continental schopna realizovat ve vozidle budoucnosti zcela nové koncepce ovládání. Tištěná elektronika při tom umožní přesnou integraci senzorů, LED a jiných elektronických modulů do různých ploch a materiálů. Pomocí této technologie, kterou společnost Continental vyvíjí, lze realizovat řadu dalších aplikací i v jiných průmyslových oblastech. Do budoucna by tak například značkoví výrobci mohli využívat inteligentní obaly s technikou Continental, aby své kvalitní produkty dlouhodobě odlišili od nekvalitních kopií. Propojení s chytrým telefonem spotřebiteli umožní kontrolu pravosti na digitálním základě.

   Nadále vysoký počet přijatých objednávek v oblasti asistenčních systémů řidiče

   Klíč k asistované a automatizované jízdě budoucnosti leží ve výkonné senzorice, softwaru a elektronice od společnosti Continental. S obratem 2 miliardy € v roce 2019 firma zaujímá přední místo v oblasti asistované a automatizované jízdy. I v budoucnu bude společnost Continental tyto bezpečnostní technologie, které jsou předstupněm autonomního řízení, nadále výrazně rozvíjet. Jen v uplynulém roce dosáhly zakázky v této oblasti hodnoty přibližně 4 miliard €. Jako jeden z mála poskytovatelů na světě je společnost Continental se svým rozsáhlým profilem produktů a kompetencí technicky již dnes schopna umožnit vysoce automatizované řízení na dálnici. Jako systémový poskytovatel je společnost Continental schopna dodat všechny potřebné komponenty z jedné ruky.

   Pomocí softwaru společnost Continental vymýšlí novou koncepci pneumatik

   V roce 2019 vyrobila společnost Continental v celosvětovém měřítku celkově více než 142 milionů pneumatik pro osobní automobily. Společnost Continental tak nyní patří mezi 3 největší výrobce pneumatik na světě. V budoucnu budou tyto pneumatiky čím dál tím inteligentnější. V budoucnu totiž budou pneumatiky od společnosti Continental schopny řidiče spolehlivě informovat nejen o teplotě a tlaku v pneumatice, ale i o hloubce jízdního vzorku. Bude možné zavčasu odhalit a oznámit poškození, a tím zvýšit jízdní výkon a minimalizovat prostoje. Pneumatiky a disky takzvané studie Conti-C.A.R.E. navíc tlak v pneumatikách samy upravují. Výsledkem je větší komfort, větší bezpečnost, delší jízdní výkon, minimum prostojů a nižší spotřeba energie. Toto chytré spojení kaučuku, senzoriky a softwaru společnosti Continental otevírá zejména i s ohledem na provozovatele vozových parků a systémů sdílené mobility nové obchodní modely slibující silný růst.

   Ukazatele hlavních odvětví

   Skupině Automotive Group, která existovala do konce roku 2019 s divizemi Chassis & Safety, Interior a Powertrain, se v hospodářském roce 2019 nepodařilo zcela vymanit z vlivu výrazně oslabujícího prostředí automobilového průmyslu. Zatímco světová produkce automobilů zaznamenala pokles přibližně o 6 %, došlo ke snížení vykázaného obratu ve stejném období o 1,2 % na 26,5 miliard € (v roce 2018: 26,9 miliard €).

   Organický obrat se snížil o 3,3 %. Vykázaný provozní výsledek činil −2,1 milliardy € (v roce 2018: 1,9 miliardy €) při marži −7,9 % (v roce 2018: 7,0 %). Důvodem jsou především nižší očekávání týkající se vývoje trhu, jak bylo známo již na konci října 2019, jež si vyžádala odpisy ve výši 2,5 miliardy €, které se neprojevily v peněžních tocích. Po očištění o odpisy, změny konsolidačního rámce a zvláštní efekty činil očištěný provozní výsledek 4,4 % (v roce 2018: 7,0 %).

   Skupina Rubber Group, která byla takto označována do konce roku 2019, s divizemi Pneumatiky a ContiTech dosáhla v uplynulém roce obratu 18 miliard €, což znamená zvýšení o 2,3 % oproti odpovídajícímu období předchozího roku. Organický pokles činil −1,5 %. Očištěná marže EBIT ve výši 12,4 % (v roce 2018: 13,6 %) odpovídá očištěnému provoznímu výsledku ve výši 2,2 miliard € (v roce 2018: 2,4 miliard €). Zejména oblasti pneumatik se podařilo prosadit v oslabujícím prostředí s organickým poklesem o −0,2 %.

   Dostupné dokumenty